nedeľa, 14. júl. 2024
Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo, aktivisti chcú protestovať proti platenému parkovaniu

Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo, aktivisti chcú protestovať proti platenému parkovaniu

12.12.2016, 11:11
Slávka Gáborová

Vo štvrtok, 15 decembra sa uskutoční v MsKS posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na jeho programe je 18 bodov. Schvaľovať sa budú dôležité všeobecne záväzné nariadenia (VZN).

Jedným z nich je VZN č. 9/2016 o miestnych daniach. Tie po poslednom zvýšení zostávajú na rovnakej úrovni.

Dôležitým je aj VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. Poplatok dáva samosprávam do rúk možnosť, ako získať od developerov prostriedky na rozvoj miestnej infraštruktúry.

Na rokovanie zastupiteľstva však nebol zaradený návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa určujú školské obvody miestnych základných škôl. Návrh vyvolal pomerne veľkú diskusiu a rodičia združení okolo ZŠ Mateja Bela ho rozsiahlo pripomienkovali.

,,O zostavení programu rozhoduje primátor mesta. Návrh VZN o školských obvodoch bude prerokovaný na prvom zasadnutí zastupiteľstva v budúcom roku, pravdepodobne v januári,” uviedol k tomu prednosta mestského úradu Ervin Sármány.

Po odklade prisľúbenej verejnej diskusii k parkovnému systému na január sa aktivizovali aj signatári otvoreného listu primátorovi mesta. V meste sa objavili plagátiky, ktoré vyzývajú ľudí na účasť na mestskom zastupiteľstve.

,,Poďme spoločne vyjadriť nespokojnosť a prinesme si ako symbol odporu proti platenému parkovaniu starú papuču. Prítomnosťou nás všetkých vyjadríme k postoj k súčasnej politike mesta, kde sa jednoznačne uprednostňujú finančné záujmy mesta pred potrebami nás občanov,” píše sa v plagátiku.

,,Dostalo sa to aj ku nám. Každé zastupiteľstvo je verejné, takže obyvatelia môžu vyjadriť svoj postoj, ak to považujú za vhodné,” povedal k tomu prednosta Ervin Sármány.

parkovanie_letak

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN č. 7/2016 o miestnych daniach
 3. Návrh VZN č. 9/2016 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín
 4. Návrh VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín
 5. Návrh VZN č. 11/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta Šamorín
 6. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov – záhrad na Pomlejskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín
 7. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Čilistov  (L. Mezey)
 8. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (P. Horváth)
 9. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (L. Pék)
 10. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Ľ. Takáč)
 11. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (B. Botló)
 12. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (M. Liška)
 13. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Anna Szijjártóová)
 14. Návrh na schválenie upresnenia uznesenia  Zbierky čiastky č. 31/2014/XIV. zo dňa 09.09.2014 vo veci prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Šamorín (Tenisový klub ŠTK Šamorín)
 15. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s inžinierskou stavbou plynovod „Areál IBV – 21 RD“ v k. ú. Čilistov
 16. Interpelácie poslancov
 17. Podnety občanov
 18. Rôzne
Copyright © 2024 Šamorínčan