sobota, 13. júl. 2024
img_8845

Milí spoluobčania, vážený pán primátor, vážený poslanecký klub

20.1.2017, 13:25
Miroslava Siposova

Noviny Šamorínčan uverejňujú článok p. Miroslavy Šipošovej k verejnej debate o platenom parkovaní, ktorá sa uskutočnila v utorok.

Otvorený list je zverejnený bez redakčnej úpravy a nemusí odrážať stanovisko redakcie. Noviny Šamorínčan chcú byť otvorenou platformou pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Svoj názor, či článok nám môžete poslať na adresu samorincan [at] gmail.com.

Milí spoluobčania, vážený pán primátor, vážený poslanecký klub,

podarilo sa nám zrealizovať verejné zasadnutie občanov k téme parkovacej politiky v Šamoríne. Zišli sme sa 17. januára v MsKS. Prišli takmer všetci poslanci a aj ich sympatizanti a teda zástancovia poslaneckých aktivít a nemálo obyvateľov s kritickým postojom k problematike parkovania v takej forme, aká sa uplatňuje v našom malom meste. Ďakujeme pánovi primátorovi, že nakoniec nečakal do leta a toto zhromaždenie zvolal, ďakujeme všetkým, že prebehlo vo veľmi konštruktívnej rovine. Nedostali sme odpovede na mnohé otázky, ale mesto prisľúbilo reakciu a tá nenechala na seba dlho čakať...

Z odzneného by som upriamila pozornosť na obyvateľku Čilistova, ktoré obhajovala platené parkovanie a riešila kriticky poznatok, že zdravé potraviny z trhu boli nahradené produktmi reťazcov. Občanom radila, aby na trh chodili v sobotu ráno o 6:00 hod., keď ešte parkovanie nie je spoplatnené...no čo dodať, ja by som radšej videla sobotu zdarma a problém by bol vyriešený. Aj pre všetky návštevy prichádzajúce do mesta v sobotu ráno, aj pre všetkých, ktorí máme radi sobotnú atmosféru v centre mesta a nateraz o ňu prichádzame. Nákupy v menších obchodoch majú svoje čaro a je len na škodu veci, že podnikateľov prišlo na zasadanie málo a aj tie aktívnejšie podnikateľky sa plateného parkovania viac-menej zastávali.

Odznelo ale aj veľa kritických pripomienok: občan s trvalým pobytom by mal mať nárok na kartu zdarma (alebo zvýhodnený poplatok podľa bydliska) bez ohľadu na to, či je auto v súkromných rukách, služobné alebo požičané dlhodobo v rámci rodiny či známych. Firmy dajú bez problémov potvrdenie o súhlase s použitím auta na súkromné účely a aj pri požičanom aute by nemal byť problém. Zástanci plateného parkovania sa zvyknú veľmi kriticky vyjadrovať k autám s BA značkou (alebo inou než DS) – častujú takéto autá označím privandrovalci, firemníci, však nech firmy platia.... a ľudia nech zmenia trvalé bydlisko na Šamorín. Vážení, tí ktorí máte tieto pocity, nechajte si vysvetliť, že aj občan s trvalým pobytom v Šamoríne môže jazdiť na aute s inou než DS EČVčkou a keďže väčšina lízingoviek má sídlo v Bratislave, tak aj autá majú často takúto EČV. Sú to ale obyvatelia Šamorína, takí istí ako starousadlíci a s trvalým pobytom v Šamoríne!

Riešil sa aj problém pri náhradnom vozidle. Mnohí sme zažili situáciu, keď sme mali auto dlhšie v servise. Navrhli sme mestu riešenie – vydanie potvrdenia v takomto prípade pre náhradné vozidlo, ktoré by bolo umiestnené za sklom.

Kritika padla na zónovanie a nutnosť preparkovať auto ráno do „svojej“ zóny, ak vodič večer miesto vo vlastnej zóne nenašiel. Rovnako bolo kriticky hodnotené parkovanie na chodníkoch, čím prichádzajú o miesto chodci a treba zvážiť aj zjednosmernenie ulíc v prípade, že parkujúce autá zužujú vozovku.

Najzávažnejším faktom však zostáva, že parkovanie vyrieši jedine a len zvýšenie počtu parkovacích miest. Kde a kedy ďalšie parkoviská vzniknú? Odpoveď na túto otázku sme zatiaľ nedostali.

Rovnako dôležitý je aj aspekt použitia už získaných prostriedkov, ktorý má byť transparentný a verejne pripomienkovateľný.

Príkladov s problematikou parkovania máme na Slovensku veľa. Máme aj mestá, ktoré viac komunikujú s občanmi, viac zohľadňujú ich potreby. Dokonca odkladajú platené parkovanie aj o 2 roky, kým nevybudujú parkovacie miesta a nezlepšia dopravnú situáciu. Tu si berme príklad!!! Aj od miest, ktoré majú hromadnú dopravu, budujú cyklotrasy a aj miesta na parkovanie bicyklov. Vo veľkých mestách je regulácia parkovania opodstatnená a obyvatelia si vyberú inú formu transportu. V Šamoríne chodíme pešo, ak sme z blízkosti centra, ale z Bučuházy si to už predstaviť neviem.

Šamorín má veľmi malé centrum a aj málo ulíc, ktoré nie sú priamo prepojené s obytnou zónou (časť Kláštornej od križovatky s Veternou, Gazdovský rad pri trhu a na námestí a pod.). Na týchto miestach je nepochybne potrebné aktívne kontrolovať parkovanie a zabezpečiť lepšiu dostupnosť centra zákazníkom. Ale platené parkovanie priamo pod bytovkou? Prečo? Lebo za socializmu bolo miesta na parkovanie dosť a nové miesta na parkovanie sa nebudovali?

Viackrát odznela požiadavka na parkovanie zdarma aspoň na určitý čas. Požiadavka zrealizovateľná hravo a takmer bez nákladov... Zostala však nevypočutá. Aspoň zatiaľ.

Rovnako je nevyhnutné umožniť parkovanie zdarma pacientom. Všetci vieme, kde sa ambulancie nachádzajú a koľko miest je vyhradených pre parkovanie pacientov. Páni policajti, pozrite na obrázok dnes (19. jan2017) spred polikliniky. Myslíte, že dodávky tu zaparkované navštívili lekára? Skontrolovali ste to?

parkovanie

Pacienti sú zraniteľnou skupinou obyvateľov a vyžadujú si aj citlivý prístup. Dnes si staršia pani pred poliklinikou kupovala lístok v automate o 16:18 hod. Upozornila som ju, že lístok nepotrebuje, bolo už neskoro. Tak si predplatila 4 hodiny, ktoré nepotrebuje a automaty peniaze nevydávajú...Zdá sa Vám to priateľské voči občanovi? Prečo automat neupozorní kupujúceho, že sa platený čas dnes ukončil???

U softvéru sa používa výraz „user friendly“ – priateľský pre používateľa. Aj nariadenia mesta by mali byť priateľské pre obyvateľov. To sa zásadne od aktivít mesta očakáva.

A možno práve následkom zavedenia parkovacej politiky mesta vidíme viac dodávok v neplatených zónach mesta, na Dunajskej, či Cintorínskom rade, dnes dokonca pred poliklinikou na miestach vyhradených pre pacientov.

Poslednou správou je, že celé zasadanie bolo nahrávané. Aj napriek tomu, že sa jednalo o verejné zhromaždenie, zástupca mesta nesúhlasil, aby bola nahrávka zverejnená. Páni poslanci, zvyknite si, že transparentnosť je dnes v móde a dostupnosť aj každého zasadania mestského zastupiteľstva na webe je dnes bežná. Zverejnenie priebehu zastupiteľstiev vám nepochybne zlepší hodnotenie Transparency International a dostaneme sa z neutešeného 92. miesta vyššie. A možno sa poučme, že komunikácia obyvateľ-mesto je v Šamoríne možná a prinesie pozitívne zmeny. Nie každá kritika je deštruktívna, páni poslanci, naučte sa ju prijímať pozitívne!

Na záver len krátko, stále zostáva v platnosti už viackrát opakované „desatoro“ (takto to označila odporkyňa otvoreného listu počas diskusie):

  1. Prerokovať na najbližšom zasadaní mestského zastupiteľstva VZN č. 3/2016 a zrušiť platené parkovanie v celom rozsahu alebo navrhnúť zmeny tak, aby sa vyhovelo požiadavkám občanov.
  2. Koncepčne riešiť problém cestnej dopravy a parkovania v súlade s platnou legislatívou (cestný zákon č. 135/1961 Zb. a normu o projektovaní miestnych komunikácií STN 73 6110) s prihliadnutím na ochranu majetku občanov a ich zdravia.
  3. Predložiť na najbližšom zasadnutí MsZ širokej verejnosti návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie s dopravou a parkovaním v Šamoríne a odstránenie všetkých nedostatkov, ktoré sú v priamom rozpore s cestným zákonom a ďalšou legislatívou.
  4. Zaviesť krátkodobé parkovanie v najužšom centre mesta (napr. 60 minút) s použitím dopravnej značky IP 17b a parkovacích hodín v aute, čo by zabezpečilo cirkulovanie áut a tým aj dobrú dostupnosť prevádzok pre zákazníkov.
  5. Zabezpečiť dobrú dostupnosť samotného mestského úradu, verejných, sociálnych, školských, zdravotníckych zariadení a pošty v zmysle STN 73 6110 – projektovanie miestnych komunikácií.
  6. Pripraviť projekt rozšírenia počtu parkovacích miest a zverejniť informácie na web stránke mesta v čo najkratšom čase.
  7. Dodržiavať príslušné normy pre projektovanie nových miestnych komunikácií a zabezpečiť dostatok parkovacích miest pri schvaľovaní výstavby rodinných domov, bytových domov, školských zariadení, zdravotníckych zariadení, športovísk aj administratívnych budov.
  8. Komunikovať s občanmi vopred pripravované zmeny tak, aby bol dostatočný priestor na verejnú diskusiu a nezostalo len pri ventilovaní názorov cez sociálne siete!
  9. A v neposlednom rade striktne dodržiavať štatút mesta, obzvlášť bod. 3 z druhej hlavy:
  10. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov!!!

A práve posledný bod mesto zjavne nedodržuje, názory si síce vypočuje, ale aj rýchlo neguje. Jednoznačné vyjadrenie 1 008 obyvateľov nie je pre poslancov dostatočné? Nechcú počuť názor, s ktorým sa nestotožňujú a to úzko súvisí aj s transparentnosťou a otvorenosťou šamorínskej samosprávy. Celú diskusiu si máte možnosť vypočuť aj na youtube.com a toto nie je zásluha mesta, ale obyvateľov.

Vážení občania, asi sme už z tejto patovej situácie unavení, ale rozhodne by malo platiť, že rozvoj nášho mesta by mal byť hlavne v našich rukách – obyvateľov Šamorína. Mali by sme byť samosprávou nielen vypočutí ale aj akceptovaní. Tak urobme všetko preto, aby sme mali v Šamoríne zástupcov, ktorí sa za svojich obyvateľov aj postavia. Možno v budúcnosti.

Spoluautorka otvoreného listu proti zavedeniu plateného parkovania v Šamoríne.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan