štvrtok, 25. júl. 2024
billboard1

Tip čitateľa: Pri čerpačke je billboard, ktorý upozorňuje na porušenie zákona

8.8.2017, 15:29
Slávka Gáborová
čitateľ

Na billboarde pri benzínovej čerpacej stanici Slovnaft bol pred pár dňami nalepený plagát, ktorý upozorňuje na to, že v meste bol porušený zákon.

Billboard má titul Parkovanie v Šamoríne – Parkolás Somorján.

Posolstvo plagátu sa opiera o rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zo dňa 23. mája 2017, v ktorom sa konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Na billboarde sa nachádza odkaz na rozhodnutie č. 1962-7000/2017-ODII/5, ktoré je dostupné na stránke ÚVO. Druhé porušenie zákona konštatuje ÚVO rozhodnutím č. 11405-7000/2016-0K/8, ktoré je taktiež dostupné na stránke úradu.

Okrem toho je na plagáte napísané: Občania nevadí vám, že bol porušený zákon? Polgárok, Önöknek nem baj hogy a törvénysértés töetént?

Z rozhodnutia ÚVO vyplýva, že mestská spoločnosť AREA Šamorín uzatvorila dve zmluvy bez použitia postupov pri verejnom obstarávaní.

Obe zmluvy boli uzatvorené v súvislosti so zavedením parkovného v našom meste.

Ide o Zmluvu o zabezpečenie prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom sms z 19.4. 2016 a Koupní smlouvy z 22.4.2016 s predávajúcim City Parking Group. Táto zmluva sa týka kúpy parkovacích automatov.

Podľa ÚVO mal tento postup mestskej spoločnosti vplyv na výsledok konania: "predmetné porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže v dôsledku toho, že kontrolovaný nepostupoval žiadnym z postupov vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, priamo obmedzil čestnú hospodársku súťaž a neumožnil potencionálnym uchádzačom zúčastniť sa procesu verejného obstarávania."

Podľa ÚVO to mohlo mať vplyv na konečnú cenu či výhodnosť samotných zmlúv. "Týmto konaním kontrolovaný (AREA, poz. redakcie) zvýhodnil spoločnosť XXX oproti všetkým ostatným potenciálnym záujemcom alebo uchádzačom, keďže títo sa o zadávaní predmetnej zákazky nedozvedeli, resp. ako následok postupu kontrolovaného sa ani dozvedieť nemohli a taktiež nemohli podať konkurenčnú ponuku."

K výsledkom kontroly ÚVO, ktorá prebiehala na meste niekoľko mesiacov sa vyjadrila aj samospráva.

,,Vzhľadom na to, že ÚVO konštatoval, že vyňatie spoločnosti AREA Šamorín spod pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z.z  nebolo v súlade so zákonom, konštatoval zároveň, že z tohto dôvodu prišlo k porušeniu zákona pri posudzovaných zákazkách spojených so zabezpečením parkovania. ÚVO nekonštatoval úmysel alebo účelové obídenie zákona, v rozhodnutí iba vyjadril svoj právny názor na postavenie spoločnosti AREA Šamorín z hľadiska zatriedenia podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z., preto neuložil žiadne nápravné opatrenia ani žiadnu sankciu,” uviedlo mesto.

Podľa samosprávy sa “s prezentovaným názorom ÚVO nestotožňujú mnohí iní právnici, pretože napriek obsahu toto rozhodnutie nepovažujú za správne ani za konečné, pretože by zabránilo v podnikateľskej činnosti všetkým obecným a mestským podnikom, ktorých hlavnou činnosťou je podnikanie v bežnom trhovom prostredí.”

ÚVO vo svojom rozhodnutí k tomu uviedlo: "Úrad skúmal postavenie spoločnosti AREA Šamorín ... a dospel k záveru, že účelom založenia uvedenej obchodnej spoločnosti nebola len bežná podnikateľská činnosť a nejde o štandardný trhový subjekt." Podľa ÚVO je mestský podnikak AREA verejným obstarávateľom a je preto povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V meste ide v priebehu niekoľkých mesiacov už o druhý billboard, ktorý kritizuje spoplatnené parkovanie: Tip čitateľa: V meste je protiparkovací billboard.

billboard

Copyright © 2024 Šamorínčan