štvrtok, 25. júl. 2024

Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne

 

logo EVS

Projekt občianskeho združenia „Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“ v maďarskom ekvivalente prekladu „A somorjai lakos - a jól informált és angazsált polgár, aki szeret a saját régiójában élni“ je projektom komunitnej občianskej informovanosti a participácie v meste Šamorín a priľahlom regióne.

Táto oblasť, má výrazný rozvojový potenciál stať sa nielen popredným centrom cestovného ruchu v dôsledku kombinácie kultúrnych, historických, prírodných a sociálno-ekonomických podmienení, ale aj dynamicky sa rozvíjajúcim komunitným mestom, ktoré vďaka efektívnemu zapojenie MNO do procesu participácie na správe verejných samosprávnych záležitostí, vytvorí synergický efekt pre rozvoj celého okolitého regiónu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Projekt bude tiež realizovaný v spolupráci s neformálnymi partnermi, medzi ktorými je aj šamorínska samospráva. K hlavným aktivitám bude patriť aj objektívne a nezávislé informovanie v najrozličnejších formách o živote v meste.

Súčasťou projektu bude dvojjazyčné monitorovanie výkonu samosprávnych funkcií, analýzy predkladaných všeobecných záväzných nariadení, analýzy fungovania mestských komisií, fungovania rozpočtu a rozvojových programov. V spolupráci s partnermi bude verejnosť dvojjazyčne informovaná o možnosti realizácie ďalších aktivít ako transparentné mesto, „smart city“ či angažovanie mladých ľudí v dobrovoľných občianskych aktivitách. Tie prostredníctvom ďalších návrhov ako participatívny (komunitný) rozpočet alebo „odkaz pre starostu“ a besied o fungovaní samosprávy budú mobilizovať verejnosť ako aj politickú reprezentáciu mesta k realizácii zmien, ktoré tak naplnia heslo projektu „Baví nás tu žiť“. To bude realizované na pozadí aktivít, ktoré budú prispievať k zblíženiu dvoch jazykovo rozdielnych komunít.

Hlavná aktivita „Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO v meste Šamorín a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom optimalizovať verejné politiky, informovanosť, porozumenie občanov a regionálne inovácie“sa bude realizovať v úzkej súčinnosti s VS, ktorá sa bude aktívne zapájať do prípravy, implementácie a monitorovania verejných politík sociálnych a ekonomických partnerov s cieľom vytvoriť kvalitné a efektívne stratégie, identifikovať spoločne najvhodnejšie konkrétne implementačné nástroje reformy a vykonávať následné hodnotenia; opatrenia zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce vzájomnej výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi krajinami EÚ a OECD, budovanie partnerstiev so zahraničnými inštitúciami, prezentácia „best practices“ a „bench learning” s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík a nastavenia systémov a procesov v rámci „dolniackeho“ regiónu prostredníctvom subaktívít.

 

Nenávratný finančný príspevok: 308 065,90 EUR

Oprávnené výdavky v max. výške: : 324 279,90 EUR

 

Hlavné aktivity projektu:

Zvýšenie podpory a kvality informácií a zapájania širšej verejnosti do diskusie o verejných politikách v Šamoríne a regióne Horný Žitný ostrov s cieľom zvyšovania informovanosti obyvateľstva a kvality poskytovaných informácií samosprávou vplývajúcich na verejnú diskusiu o verejných politikách a podpore tém reformy verejnej správy;

 • Prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie najpálčivejších problémov medzi obyvateľmi Šamorína a priľahlého regiónu vykonaný v hmotnej aj digitálnej podobe;

 • Analýza súčasného stavu zapojením partnerov, MNO, podnikateľských subjektov a rozhodujúcich hráčov v regióne s cieľom zistiť a odprioritizovať jednotlivé problémy na škále závažnosti ich riešenia;

 • Organizácia verejných diskusií občanov s vedením mesta a s osobami verejného života regiónu a mesta

 • Zapracovanie výsledkov do koncepčného materiálu mapujúceho jednotlivé kroky a postupy pri zlepšovaní verejných politík mesta a regiónu.

Posilnenie spolupráce vytvorením efektívnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík v Meste Šamorín a regióne Horný Žitný ostrov medzi MNO a samosprávou (multisektorové partnerstvá) pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samosprávy ako aj podpora strešných organizácií so zameraním na preklenutie sporov vo vzťahu k tolerantnosti a otvorenému spolunažívaniu obyvateľov maďarskej a slovenskej národnosti:

 • Podpora aktivít rozvoja cestovného ruchu a kultúry v meste Šamorín v rámci Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz a Regionálnej rozvojovej agentúry Šamorín spolu so Združením obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne;

 • Podpora aktivít podnikateľov v meste s cieľom sieťovať ich do jedného neformálneho klubu poskytujúceho platformu pre podnikateľov na ďalšie smerovanie svojich aktivít a cielenú podporu aktivít obyvateľov;

 • Prepájanie jednotlivých aktérov pôsobiacich v regióne Horného Žitného ostrova s cieľom zatraktívniť multikultúrne prostredie pre novousadlíkov ako aj pôvodné obyvateľstvo;

 • Podpora všetkých iniciatív v inštitucionalizovanej či neinštitucionalizovanej podobe smerujúca k sieťovaniu a zvyšovaniu povedomia o udalostiach, aktivitách a poskytujúca informácie širšej verejnosti;

 • Uzatvorenie partnerstva s Mestom Šamorín (MsÚ) – samosprávna jednotka s najsilnejším dopadom aktivity;

 • Uzatvorenie partnerstva s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za cieľom otvorenia komunikačných kanálov aj pre širšiu verejnosť s cieľom zabezpečiť regionálne dobudovanie ciest, komunikácií a komplexného vybudovania infraštruktúry v regióne;

 • Uzatvorenie partnerstva s portálom Proti Korupcii (www.protikorupcii.sk) pre pomoc s vytváraním koncepčného plánu zameraného na budovanie transparentného mesta;

 • Uzatvorenie partnerstva s technologickou spoločnosťou eDocu, a.s. vyvíjajúcou unikátne, rýchlo adaptabilné a cenovo dostupné riešenia (platformy) pre mestá zamerané na odstraňovanie korupčných praktík a zlepšujúcich riadenie vecí verejných v rámci samosprávy;

 • Uzatvorenie partnerstva s Naše Bojnice, o.z. – dlhodobo aktívne občianske združenie s potrebným know-how v záujme transferu praktických skúseností nadobudnutých pri realizácií vlastných projektov a ich adaptácii na podmienky regiónu Horného Žitného ostrova (a Šamorína);

 • Nadviazanie partnerstva s platformami Moderný Šamorín pre všetkých (www.samorinprevsetkych.sk) a Pre Šamorín - Somorjáért Polgári Társulás s cieľom multiplikovať dopad projektu.

Podpora verejných rozhodností smerujúcich k realizácii kľúčových kultúrno-spoločenských projektov a aktivít v meste Šamorín, čím sa vytvoria podmienky na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti, podporia sa nástroje na zvyšovanie účasti verejnosti na realizácii rozvojových projektov a informované rozhodovanie občanov v témach, ktoré sa ich dotknú nevynímajúc vnímanie Šamorína ako kultúrneho mesta s mnohými voľnočasovými aktivitami a rozvinutým turistickým ruchom:

 • Participácia na vytváraní, napĺňaní a dopĺňaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín na programové obdobie 2015 – 2022 vo všetkých troch pilieroch a na strategickom prijatí dokumentov na úrovni mestského zastupiteľstva k územnému plánu mesta;

 • Koncepčná príprava, realizácia a vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí pre pôvodné obyvateľstvo ako aj novo prisťahované obyvateľstvo, ktoré vzídu z prieskumov verejnej mienky ako žiaduce a potrebné na rozšírenie povedomia o regióne a zároveň ako vhodné na preklenutie rozdielov dvoch komunít a ich vzájomnú asimiláciu;

 • Koncepčné riešenie informovanosti obyvateľstva v oboch jazykoch (maďarsky aj slovensky) o podujatiach s lokálnym, celoslovenským ako i medzinárodným prvkom organizovaných v rámci regiónu (Športové majstrovstvá s NESTLÉ, EDDA 2018, trhy, Beh pod hviezdami či Jazz Night).

Participatívne plánovanie a zavádzanie deliberatívnych prístupov v meste Šamorín a blízkom regióne v rámci konceptov rozvoja moderného „smart city“ a nástrojov moderného riadenia a správy vecí verejných:

 • Participatívny rozpočet mesta Šamorín;

 • Akcelerovanie činnosti odborných komisií mesta Šamorín;

 • Aktívna spolupráca s eDocu, a.s. a ďalšími softvérovými firmamami, startupmi a podnikateľmi pri riešení otázky zapojenia obyvateľov do správy vecí verejných a sústavne vykonávanej kontrole samosprávy od občanov;

 • Postupné zavádzanie konceptov „smart city“ do života mesta – infokanál, smart osvetlenie, odvoz odpadu, nahlasovanie problémov, zjednodušenie parkovania, vyvinutie mestskej aplikácie a pod. pre skvalitnenie života obyvateľov, zjednodušenie komunikácie s mestom a znižovanie hospodárskej neefektívnosti vrátane uhlíkovej stopy.

  • Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verených politík a stratégií ako aj podpora princípov otvorených dát so zameraní na otvorenie mesta a stransparentnenie rozhodovacích procesov v samospráve.

 • Prehĺbenie obsahu a sekcií v rámci nezávislého portálu www.samorincan.sk a pridružených spolupracujúcich občianskych združení v rámci uzavretých multisektorových partnerstiev s cieľom vytvorenia multimediálnej, slobodnej informačnej, komunikačnej online platformy pre publikovanie, informácií, diskusiu, podporu občianskej informovanosti a participácie v meste Šamorín a regióne Žitného ostrova;

 • Realizácia systematických informačných kampaní, infoseminárov a stretnutí s odborníkmi či osobnosťami kultúrneho života v meste a regióne;

 • Realizácia multiplikačných vzdelávacích aktivít.

Prehĺbenie pochopenia, informovanosti a zamerania sa na prichádzajúce obyvateľstvo nachádzajúce sa v demograficky nižších úrovniach s cieľom rozvoja koncepcie v rámci programu „mesto pre mladých“:

 • Podpora aktivít mladých ľudí zo stredných a základných škôl v kultúrno-spoločenskej ako aj vo vedeckej sfére;

 • Podpora výstavby multifunkčných ihrísk prostredníctvom vytvárania verejného tlaku;

 • Podpora osvety o zriaďovaní základných škôl a škôlok;

 • Podpora konceptov smart city so zameraním pre mladých;

 • Organizovanie podujatí pre mladých vrátane informatického OCTAGONU, ktorý by práve zmapoval potreby mladých ľudí a to ako mesto a región vidí demograficky nižšie obyvateľstvo mesta a regiónu.

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan