štvrtok, 25. júl. 2024
Vo štvrtok rokovanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok rokovanie mestského zastupiteľstva

24.6.2016, 10:44
Slávka Gáborová

Vo štvrtok 30. júna o 15.30 hod. sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na programe má 29. bodov.

Obyvateľov novopostavených bytov na Kasárenskej ulici môže zaujímať, že sa bude rokovať  o výške mesačného nájmu, no na programe bude aj materiál o financovaní škôl.

Tento bod bol z predchádzajúceho, aprílového rokovania stiahnutý. U časti rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Mateja Bela vyvolal už vtedy pomerne veľký odpor a ani teraz nie sú s návrhom spokojní.

Hoci oproti predchádzajúcemu návrhu došlo k navýšeniu prostriedkov v prospech školy ZŠ Mateja Bela, stále ho považujú za diskriminačný vo vzťahu k iným miestnym školám.

Materiál o financovaní škôl nie je taký výbušný vo vzťahu k širokej verejnosti ako zavedenie plateného parkovania a jeho pozadie je pomerne zložité, poukazuje však na deficit transparentného prijímania dôležitých Všeobecne záväzných nariadení mestom Šamorín.

Program zasadnutia

 1. Otvorenie
 2. Informácia o činnosti primátora a zástupcu primátora mesta
 3. Správa o kontrole plnenia uznesení
 4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31. 3. 2016
 5. Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2015
 6. Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2016
 7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
 8. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016
 9. Návrh VZN mesta Šamorín č. 4/2016 o podrobnostiach  financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl,  materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v rozpočtovom roku 2016
 10. Návrh VZN mesta Šamorín č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šamorín
 11. Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – R. Kovács)
 12. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Sa Vor spol. s  r. o.)
 13. Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (R. Csölle)
 14. Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (L. Koller)
 15. Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (Ľ. Barčáková)
 16. Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (Ing. P. Prívracký a manž.)
 17. Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – K. Nagyová)
 18. Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – L. Szabó)
 19. Návrh na schválenie zámeru na prevod nájomného práva k pozemku v k. ú. Šamorín (záhradka na Pomlejskej ulici – T. Janata)
 20. Návrh na schválenie uzatvorenia :
 21. „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien“
 22. „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s inžinierskou stavbou BA Šamorín, Priemyselná 8, 7 b. j., NNK v k. ú. Šamorín (Západoslovenská Distribučná a. s.)
 23. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v k. ú. Čilistov, (areál IBV – 21 RD, LIB STAV spol. s r. o.)
 24. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ  č. 13/2016/XV. zo dňa 07.04.2016 a Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Mliečno (T. Domsitz – Mesto Šamorín)
 25. Návrh na určenie výšky mesačného nájmu novopostavených bytov (23 b. j.) na Kasárenskej ul. v Šamoríne
 26. Návrh na schválenie zámeru na prenájom majetku mesta Šamorín – nebytového priestoru v budove ZŠ Mateja Bela v Šamoríne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 27. Interpelácie poslancov
 28. Podnety občanov
 29. Rôzne
Copyright © 2024 Šamorínčan