pondelok, 15. apr. 2024
unknown-2

Zápis do materských škôl

13.1.2016, 19:32
Slávka Gáborová

Mesto Šamorín na svojej stránke zverejnilo informáciu o zápise do materských škôl.

Zápis sa uskutoční v termíne od 9. mája 2016 do 20. mája 2016 v nasledovných materských školách:

Materská škola - Dunajská 1061/33 – vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola - Ulica Márie 682/3 - vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Poľovnícka 1115/5 - vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola – Veterná 496/21 - vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Materská škola - Gazdovský rad 41/37 - vyučovací jazyk slovenský

Materská škola  - Školská 977/14 - vyučovací jazyk slovenský

Materská škola - Školská 977/14 - vyučovací jazyk maďarský

Materská škola - Prvá ulica, Mliečno - vyučovací jazyk maďarský

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín sa prijíma predovšetkým

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2016/2017 od septembra 2016.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s trvalým pobytom v Šamoríne,
  • s prechodným pobytom v Šamoríne dlhším ako 1 rok,
  • ktorého súrodenec navštevuje danú materskú školu,
  • ktorého rodičia sú zamestnaní

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých materských školách.

Copyright © 2024 Šamorínčan