pondelok, 15. apr. 2024
skolka

V pondelok sa začína zápis do materských škôl

4.5.2016, 13:10
Oznam

Na oficiálnej stránke mesta bola zverejnená informácia o termíne zápisu do materských škôl.

Zápis sa uskutoční sa v termíne od pondelka 9. mája do piatka 20. mája.

Zariadenia:

 1. Materská škola na Dunajskej ul. 1061/33 – vyučovací jazyk slovenský a maďarský
 2. Materská škola Ulica Márie 682/3 – vyučovací jazyk slovenský a maďarský
 3. Materská škola na Poľovníckej ul. 1115/5 – vyučovací jazyk slovenský a maďarský
 4. Materská škola na Veternej ul. 496/21 – vyučovací jazyk slovenský a maďarský
 5. Materská škola  na Gazdovskom rade 41/37 -  vyučovací jazyk slovenský
 6. Materská škola na Školskej ul. 977/14 - vyučovací jazyk slovenský
 7. Materská škola na Školskej ul. 977/14  - vyučovací jazyk maďarský
 8. Materská škola na Prvej ul. 108/63 (Mliečno) - vyučovací jazyk maďarský

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa prijíma predovšetkým

 • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2016/2017 od septembra 2016.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Náležitosti žiadosti:

1. Osobné údaje dieťaťa

 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • bydlisko,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,
 • stav fyzického zdravia a duševného zdravia,
 • stav mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky

2. Osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie)

3. voľba vyyučovacieho jazyka - slovenský alebo maďarský

4. Pobyt dieťaťa v materskej škole (celodenný alebo poldenný)

 • Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo materskú školu
 • Nástup dieťaťa do materskej školy (od dňa ………….)
 • Dátum a podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Bližšie informácie Vám majú poskytnúť v škôlkach.

Copyright © 2024 Šamorínčan