pondelok, 29. nov. 2021 - Vratko

Vo štvrtok bude rokovať mestské zastupiteľstvo

23.6.2018, 04:45
Peter Gábor

Vo štvrtok, 28. júna 2018 o 15.30 hod. sa uskutoční vo veľkej sále MsKS Šamorín rokovanie mestského zastupiteľstva.

Program:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2018
3) Výročná správa hospodárenia konsolidovaného celku mesta Šamorín za rok 2017
4) Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín
5) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018
6) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 3/2018 o poskytovaní prepravnej služby
7) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
8) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 5/2018 o podmienkach prenajímania bytov vo
vlastníctve mesta Šamorín
9) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k. ú. Šamorín (Mgr. Z. Hegyi)
10) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Á. Figura PhD.)
11) Návrh na schválenie zámeru na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Šamorín
(J. Ficek a manželka Soňa)
12) Návrh na schválenie zámeru na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Šamorín
(Ing. J. Biskupičová)
13) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v k. ú. Šamorín
(CALEARO SLOVAKIA, spol. s r. o.)
14) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v k. ú. Šamorín a k. ú. Mliečno (PhDr. J. Straka)
15) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľností v k. ú Šamorín (E. Fiedler)
16) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (A. Panenková)
17) Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 19/2016/XIV. zo dňa 15.12.2016 (Tenisový klub
ŠTK Šamorín)
18) Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Šamorín (Mesto Šamorín – Domov
seniorov AMBRÓZIA, Idősek Otthona)
19) Návrh na prijatie investičného úveru
20) Návrh na určenie platu a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Šamorín na funkčné obdobie
rokov 2018 - 2022
21) Interpelácie poslancov
22) Podnety občanov
23) Rôzne

Informácie vyšli na mestskej stránke.

Copyright © 2021 Šamorínčan