pondelok, 4. dec. 2023
SPV Dálovce sa odvolalo proti stopke pre plazmovú spaľovňu

SPV Dálovce sa odvolalo proti stopke pre plazmovú spaľovňu

27.7.2017, 10:14
Slávka Gáborová

Na mestskej stránke bola zverejnená informácia o podaní odvolania spoločnosti SPV Dálovce voči "rozhodnutiu primátora mesta o zamietnutí Zariadenia na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu."

Spaľovňu chce investor postaviť v katastrálnom území Bučuháza. Odvolanie podala spoločnosť SPV Dálovce 10. augusta 2016 a zastupuje ju bratislavská advokátska kancelária Ľubomíra Schweighofera. Na mestskom webe bolo zverejnené "Upovedomenie o odvolaní."

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán vo veci vydania územného rozhodnutia zamietla žiadosť spoločnosti o stavbu zo dňa 20.7.2016.

SPV Dálovce tak zrejme reaguje na staršie rozhodnutie.

Potom ako Okresný úrad vrátil celú vec na posúdenie mesto zastavilo konanie aj teraz v máji.

V rozhodnutí sa tvrdilo, že lokalita, v ktorej má spaľovňa stáť, bola určená len na „budovanie zariadení slúžiacich na separovaný zber odpadov, zariadení na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi.“

A v prípade spaľovne nejde o "zhodnocovanie odpadu ale o jeho zneškodnenie". Výstavbou plazmového zariadenia by navyše vznikol nový stredný zdroj znečistenia. Okrem toho po zmene územného plánu v danej lokalite je neprípustná výstavba zariadenia určeného na skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu.

,,Vzhľadom na to, že v tomto prípade do schválenia zmien územného plánu č.2- 8/2015lI zo dňa 24. 9. 2015 a 10/20I5/(XIII zo dňa 15. 12. 2015 nebolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný Územný plán zohľadniť, stavbu nie je možné umiestniť v tejto lokalite,“ píše sa v májovom rozhodnutí mesta.

Copyright © 2023 Šamorínčan