nedeľa, 3. mar. 2024

D4R7: Na výstavbu diaľnice nepoužívame kontaminovanú pôdu

12.4.2019, 07:06
Slávka Gáborová

Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., zodpovedná za výstavbu ciest D4R7, sa vyjadrila k rozsiahlej dezinformačnej kampani rozpútanej v posledných dňoch:

Spoločnosť tlačovou správou reaguje na: Policajná razia v súvislosti s výsztavbou D4/R7

Výstavba ciest D4R7 spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy preukázané aj viac ako 20 tisíc dodnes vykonanými materiálovými testami. Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici, preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a políciou.

Juan José Bregel, generálny riaditeľ D4R7 Construction, s.r.o.: „Obavy ľudí berieme veľmi vážne. Koniec-koncov, my sme tí, ktorí sú zodpovední za bezproblémovú a dokonalú prevádzku bratislavského obchvatu v PPP modeli na najbližších 30 rokov a rovnako sami zodpovedáme za všetky chyby, ktoré by mohli mať dopad na jej prevádzku. Nemôžeme však akceptovať množstvo nepodložených obvinení z posledných dní a budeme sa brániť právnymi prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Obchvat D4R7 staviame v súlade s relevantnými štandardmi a podľa všetkých právnych požiadaviek.“

Výstavba D4R7 prebieha v súlade so štandardmi najvyššej kvality.

V posledných dňoch sa v médiách objavili nepodložené obvinenia zo strany niektorých ľudí, ktoré znepokojili verejnosť a značne poškodili reputáciu spoločnosti D4R7. Bregel: „Podľa viac ako 20 000 doteraz vykonaných testoch môžeme vylúčiť, že by pri výstavbe cesty D4R7 bol použitý kontaminovaný materiál.“

Všetky materiály podliehajú rozsiahlemu testovaniu, ktoré musí potvrdiť vhodnosť materiálu na príslušné použitie. Zhotoviteľ stavby vypracoval testovací plán zodpovedajúci všetkým platným štandardom.

Doteraz prebehlo viac ako 20 000 materiálových testov v rámci rôznych testovacích kampaní. Boli zavedené systémy na monitorovanie kvality a životného prostredia a priebežne sa sleduje dopad konštrukčných prác na životné prostredie. Bregel: „Vhodnosť materiálu bola opakovane kontrolovaná kompetentnými orgánmi a v rámci procesu kontroly kvality existuje monitorovací plán, ktorý umožňuje identifikovať pôvod všetkých materiálov použitých pri výstavbe ciest.“

2.D4R7 Marec, 2019 D4 West, výsuv skruže MSS na východnom predmostí

Zodpovednosť za bezproblémovú prevádzku na nasledujúcich 30 rokov

PPP projekt na bratislavský obchvat D4R7 bude koncesionár prevádzkovať po dobu 30 rokov po otvorení prvého z úsekov. Počas tohto obdobia budú všetky prípadné náklady súvisiace s konštrukčnými chybami diaľnice znášať akcionári koncesionára. Je zjavné, že je v najlepšom záujme koncesionára vybudovať diaľnicu podľa najvyšších štandardov kvality, ktoré sú uvedené v koncesnej zmluve medzi Slovenskou republikou a koncesionárom.

Úzka spolupráca so štátnymi orgánmi a políciou

Koncesionár a zhotoviteľ stavby - spoločnosť D4R7 Construction s.r.o.,  berú obavy verejnosti o použití kontaminovaného materiálu alebo stavebného odpadu veľmi vážne. Spoločnosť D4R7 maximálne spolupracuje s kompetentnými orgánmi a s políciou na zhromažďovaní všetkých potrebných dôkazov, ktoré by pomohli objasniť vyšetrované udalosti.

Ponuka dialógu so starostami zúčastnených obcí a zástupcami verejnosti

Bregel: „Samozrejme, rozumieme, že štátne orgány, miestne komunity a verejnosť sú znepokojené a majú obavy z najnovších dezinformácií.“ Spoločnosť D4R7 bude preto v najbližších dňoch a týždňoch aktívne vyhľadávať dialóg so všetkými miestnymi komunitami a zodpovednými štátnymi orgánmi. „Sme pripravení predložiť všetky naše testy, a ak to bude potrebné zabezpečiť ďalšie nezávislé testy materiálov,“ tvrdí Bregel.

Zahájenie právnych krokov

V posledných dňoch poskytlo niekoľko osôb vyhlásenia o konštrukčných poruchách a škodách na životnom prostredí bez toho, aby tieto obvinenia podložili akýmikoľvek faktami. Vyhlásenia o údajne nezaplatených faktúrach dodávateľov, ktorých najal koncesionár, sú taktiež nepravdivé. Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. si systematicky a včas plní všetky svoje finančné záväzky voči svojim dodávateľom. Spoločnosť však nie je v pozícii, v ktorej by mala účinný vplyv na platobnú disciplínu svojich dodávateľov voči ich subdodávateľom. „V tomto prípade zjavne ide o cielenú dezinformačnú kampaň proti spoločnosti D4R7, v súčasnosti preto vyhodnocujeme všetky tieto nepravdivé informácie a naše možné kroky. Radi prijmeme opodstatnenú kritiku a návrhy na zlepšenie založené na faktoch,“ hovorí Bregel.

Spoločnosť zvažuje všetky právne prostriedky potrebné na ochranu svojho dobrého mena a trvá na dialógu založenom na faktoch.

[caption id="attachment_43291" align="alignnone" width="740"]DCIM100MEDIADJI_0874.JPG DCIM100MEDIADJI_0874.JPG[/caption]

 

Copyright © 2024 Šamorínčan