nedeľa, 21. júl. 2024

Postrehy k navrhovanej zmene územného plánu

1.9.2020, 07:44
Valéria Kličková Szomolai

Viacerí Šamorínčania určite postrehli, že sa aktuálne riešia Zmeny a doplnky k územnému plánu mesta Šamorín, v poradí už 4. Mestský úrad zverejnil celú dokumentáciu – výkresy aj textovú časť na stránke mesta (tu: https://samorin.sk/navrh-riesenia-uzemneho-planu-mesta-samorin-zmeny-a-dpolnky-c-4/) 10.8.2020 a adresoval občanom výzvu na pripomienkovanie s lehotou do 10.9.2020.

 

Keďže ide o pomerne ťažko stráviteľný dlhý dokument s množstvom príloh, požiadali sme MÚ o výklad niektorých zmien, ktoré dokument obsahuje.

 

 

 

 

Účelom 4. zmeny územného plánu je skutočnosť, že sa viaceré zmeny funkčného využívania krajiny nezaznamenali v predchádzajúcej, tretej zmene územného plánu, resp. sa udiali odvtedy a je nutné zosúladiť existujúci stav s plánovacími podkladmi. Ide o prekategorizovanie plôch z „občianskej vybavenosti“ na „rodinné domy“ alebo naopak, „priemyseľ“ na „občiansku vybavenosť“ (napr. okolie ulice Vicenzy), „bytové domy“ na „cintoríny“ a naopak (aktivita v nadväznosti na avizované rozšírenie mestského cintorína). Našťastie, ide len o malé plochy, lebo popravde by sa to malo robiť naopak. Treba ale mať na zreteli, že územný plán je výsledkom rozsiahlej spolupráce množstva dotknutých, takže zmeniť ho v krátkych časoch, „každú chvíľu“ tiež nie je na úžitok veci.

 

 

Po preštudovaní návrhu hodnotíme dokument pomerne pozitívne, nakoľko obsahuje viacero progresívnych návrhov a aspoň sčasti sa zmieňuje aj o plánovaných aktivitách v environmentálnej oblasti, reagujúc na zmenu klímy. Pozitívne vnímame najmä určité projekty smerujúce k návratu krajiny do prirodzenejšie formy (revitalizácia vyschnutého ramena Báč).

 

 

V dokumente sa rieši plánovaný južný obchvat mesta, s odklonom od cesty I/53 na začiatku Šamorína smerom na x-bionic sphere, kde sa napojí na novovybudovanú cestu okolo komplexu. Južný obchvat bude pre mesto dôležitý najmä preto, aby odklonil dopravu od mesta smerujúcu od Bratislavy do tohto športovo-rekreačného komplexu (toho času ide doprava buď cez Rybársku ulicu alebo cez Veternú/Čilistovskú). Južný obchvat má nakreslené aj „pokračovanie“ – od x-bionic sphere smerom na Dunajskú Stredu – v k.ú. Šámotu. V tíme Šamorínčan sa domnievame, že táto časť obchvatu by bola určite menej vyťažená ako západná časť privádzajúca návštevníkov od Bratislavy. Treba ešte ale poznamenať, že v súčasnej fáze sú tieto nákresy hodne teoretické.

 

 

Územný plán intenzívne rieši cyklodopravu, a to na základe nedávno schválenej Koncepcie cyklodopravy na území mesta Šamorín (presný názov dokumentu nemáme k dispozícii). Hlavným cieľom tejto koncepcie je zabezpečiť cyklistický prechod Šamorínom aspoň v jednom smere – najideálnejšie sa zdá severno-južným, s napojením na obec Kvetoslavov. V nadväznosti na takúto „cyklistickú hlavnú cestu“ by sa v meste mali vytvárať, resp. vyznačovať  – podľa priestorových možností – aj ďalšie cyklistické pásy. Chrbticu tejto cyklistickej infraštruktúry bude tvoriť cyklocesta tiahnuce od Pomlé (po stopách niekdajšieho koľajiska) cez mesto na Kláštornú ulicu, odkiaľ sa dobuduje cyklochodník cez Morušovú a cestu Štvrtiny (Négyeseki) až k x-bionic sphere. Treba zdôrazniť, že šamorínska investícia je súčasťou širšej siete cyklociest a bude na ňu nadväzovať budovanie cyklocesty v Kvetoslavove, kde však v súčasnosti  beží ešte len povoľovanie. Mesto Šamorín má túto fázu už za sebou a práce na stavbe začnú podľa očakávania na budúci rok. Štvrtá zmena ÚP teda ráta už s touto „kostrou“ a ďalšími vyznačenými úsekmi vedúcimi cez kataster. Vyznačenie, poprípade aj budovanie cyklociest je skvelá vec, s tým sa dá určite súhlasiť, už len motivovať ľudí, aby tie bicykle vytiahli. Máme však obavy, aby sme sa od veľkej snahy „neprepadli na druhú stranu koňa“ a nesnažili vo veľkom premeniť doteraz zelené plochy na (asfaltové) cyklocesty. Nemali by sme zabudnúť na síce ťažko vyčísliteľný, ale zato všeobecne známy účinok zelených plôch pre zlepšenie mestskej klímy a absorpciu znečistenia ovzdušia. Taktiež je diskutabilné, či má zmysel budovať asfaltové cyklocesty cez tie – doteraz – odľahlé časti prírody a krajiny, ktoré boli doteraz refúgiom (útočiskom) pre rastliny a živočíchy. Domnievame sa, že aj ostatným tvorom treba nechať kúsok plochy, kde môžu nerušene žiť.

 

 

Plochou najväčšie novinky – teda ešte nie existujúci, ale navrhovaný stav – sú rozšírenie skládky odpadov v Čukárskej Pake na k.ú. Šamorína, severovýchodnú časť. Keďže ide o regionálnu skládku s našim „vlastným“ odpadom, rozšírenie je pochopiteľné (žiaľ). V neposlednom rade sa uvažuje o vybudovanie bežeckej dráhy v réžii x-bionic sphere na poli popri vetrolamu na ceste Štvrtiny. Šamorínčania a peší návštevníci x-bionic sphere túto cestu dôverne poznajú a vedia, že tu bolo prednedávnom vybudované futbalové ihrisko. Navrhovaná bežecká dráha by sa ešte ďalej zahryzla do poľa za suchým kanálom, pretože by sa tiahla cez jej stred (tj. od nového ihriska by bola oddelená pásom ornej pôdy). Podľa našich zistení sa investor snažil presadiť aj asfalt a postavenie štvorposchodovej budovy, mesto však trvá na indexe zastavanosti 0,03 (vybavenosť na úrovni 3%, napr. maximálne postavenie toaliet). Samotná dráha by mala byť podľa návrhu len upravená, neoplotená a bez prídavných budov. Tu by sme radi videli ešte záväzok invvestora plochu nielen zatrávniť, ale aj ďalej zazeleniť (zasadiť stromy), aby sme už ďalej nekazili krajinný ráz a znižovali kvalitu biotopov v chotári Šamorína. Máme taktiež obavu o osud daného kusu ornej pôdy pri x-bionic sphere a tiež vetrolamu ako snáď posledného kúsku zelene na južnom okraji mesta. Plánujeme v tomto zmysle podanie pripomienky ohľadom prioritnej ochrany a zachovania tohto vetrolamu a poľa ako nárazníkovej zóny medzi intenzívne využívaným športovým komplexom a pokojnou obytnou zónou.

 

 

Ďalším progresívnym krokom územného plánu je postupná eliminácia bilboardov s plochou nad 10 m2, ktorým sa pre nás všetkých zníži tzv. „vizuálny smog“.

 

 

Ak ste dočítali až sem, už máte základnú predstavu o tom, akým smerom by sa mohli veci v našom meste vyvíjať. Využite možnosť podania pripomienky do 10.9.2020. Pripomienky k plánovaným zmenám sa do dokumentu podľa metodiky zapracujú, pripomienky, resp. návrhy nových aktivít prejdú do ďalšej aktualizácie (5.) územného plánu po určitom časovom období. Šamorínčan sa ponúka Vaše pripomienky sprostredkovať na MÚ. Naša e-mailová adresa je: samorincan [at] gmail.com

 

 

V neposlednom rade ďakujeme pracovníkom MÚ Šamorín za ich ochotu a čas, ktorý nám venovali. Veríme, že spolu zvýšime úroveň občianskej participácie na správe vecí verejných v Šamoríne.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan