pondelok, 27. máj. 2024

MNO granty: Zrelí na dobu digitálnu (2021)

8.11.2021, 11:40
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Zrelí na dobu digitálnu (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nadácia Pontis
Špecifický cieľ: 1. Nadácia Pontis

Kód výzvy:

Pontis9/2021

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré  napĺňajú  verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov.

O programe:

 • Aj pre ľudí v staršom veku sú digitálne technológie dôležitým zdrojom informácií, spájajú ich s celým svetom, vytvárajú podmienky pre efektívnu komunikáciu s rodinou či priateľmi, a taktiež môžu slúžiť ako skvelý prostriedok na precvičovanie si pamäte a iných kognitívnych schopností. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu však so sebou prinášajú aj mnohé výzvy (nielen) pre staršie generácie. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín.
 • Preto sme sa rozhodli vyhlásiť grantovú výzvu na podporu takých zručností a aktivít, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie.

Hodnotiace kritériá:

 • Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 • Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít, ktoré podporujú rozvoj digitálnych zručností seniorov, odolnosť voči dezinformáciám a kladú dôraz na kritické myslenie a plnohodnotné využívanie digitálnych technológií. (0 – 10b)
 • Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny, podporuje inklúziu v spoločnosti a medzigeneračný dialóg, seniori vystupujú v projekte aktívne (nie sú len pasívnymi príjemcami pomoci). (0 – 10b)
 • Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projektu. (0 – 5b)
 • Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 • Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Indikatívna alokácia výzvy:

 • Minimálna výška grantu je 1000 eur.
 • Maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur, nie viac.
Copyright © 2024 Šamorínčan