štvrtok, 25. júl. 2024

MNO granty: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

13.12.2021, 16:36
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Podporované oblasti:

Medzi oprávnené aktivity patruia napríklad opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí; opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia; mestské prvky (napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy); zelené koridory pozdĺž cyklotrás či zazelenanie miest.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy:

IROP-PO4-SC431-2017-16

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • obce a mestá
 • samosprávne kraje
 • vysoké školy
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 • subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola)

Oprávnené aktivity:

 • opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 • opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.);
 • prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
  d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 • aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 • zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 • v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
 • multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 • budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 • regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 33 328 116 €
  • Minimálna výška príspevku nie je stanovená.
  • Maximálna výška príspevku podľa typu aktivity až do 800 000 eur

Intenzita pomoci:

 • 85 %

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 30. júna 2017 
2. hodnotiace kolo: 29. septembra 2017
3. - n. hodnotiace kolo: v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan