sobota, 20. júl. 2024

MNO granty: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

6.12.2021, 16:35
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy:  Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu 

Podporované oblasti:

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Špecifický cieľ: 1.2 Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-AT/2016/01

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené regionálnymi orgánmi
 • národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
 • siete, združenia, klastre
 • inštitúcie výskumu a vývoja
 • univerzity
 • stredné školy
 • školiace inštitúcie a inštitúcie odborného vzdelávania
 • organizácie podporujúce podnikanie (napr. obchodné komory, asociácia zamestnávateľov, pracovné združenia)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce
 • a iné (okrem politických strán)

Jednou z podmienok je, aby organizácia žiadateľa vznikla minimálne 3 mesiace pred ukončením hodnotiaceho kola, v rámci ktorého chce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
 

Oprávnenosť aktivít

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "1.1 Posilnenie spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení":

 • vývoj a rozšírenie klastrových iniciatív (spoločné školenia, spoločný výskum, koordinácia podporných programov klastra)
 • spoločný vývoj inovatívnych služieb a kvalifikačných ponúk; zlepšenie vedomostí a zručností pre pokročilé hospodárske a sociálne inovácie
 • rozvoj inštitucionálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými univerzitami s cieľom vytvoriť spoločné rozvojové ponuky (napr. rozvoj centier transferu vedomostí)
 • podpora spolupráce vo výskume a inovačných činnostiach v oblasti biotechnológie, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentnej mobility, informačných a komunikačných technológií; okrem toho tiež v odvetviach regionálneho významu ako kreatívny priemysel, sociálne inovácie a iné
 • podpora inovatívnych environmentálnych technológií a spoločných noriem zdrojov účinnosti a smerných hodnôt k zlepšeniu ochrany životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov; rozvoj konceptu spoločných inteligentných regiónov
 • investície do výskumných zariadení (napr. investície do laborátórií a ich vybavenia) s cieľom zdokonaliť integrované riadenie povodia Dunaja ako základu pre spoločný rakúsko-slovenský výskum, ktorý zahŕňa podporné a sprievodné aktivity (napr. zvýšenie povedomia a environmentálna výchova)

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "1.2 Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém":

 • spolupráca na vývoji, modernizácii a realizácii spoločných vzdelávacích programov (osnov) za účasti relevantných partnerov
 • vznik a rozvoj spoločných platforiem pre efektívnu spoluprácu medzi strednými školami a zamestnávateľmi / združeniami zamestnávateľov
 • vypracovanie a zlepšenie kvality spoločného vzdelávania a vzdelávacích programov, reagujúc na zmeny v zručnostiach a kompetenciách, ktoré požaduje trh práce
 • podpora duálneho vzdelávania na stredných školách, najmä v technických odboroch
 • programy výmeny študentov, výskumných pracovníkov a učiteľov
 • vývoj spoločných osnov a implementácia pilotných opatrení na univerzitách
   

Oprávnenosť projektu z hľadiska cezhraničnej spolupráce

Projekt je oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 kritéria cezhraničnej spolupráce z nasledovných:

Kritéria cezhraničnej spolupráceZáväznosť kritéria
spoločná prípravapovinné
spoločná realizáciapovinné
spoločné financovanievýberové
spoločný personálvýberové

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.
 

Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • minimálny príspevok 100 000 €
 • maximálny príspevok nie je definovaný
   
ŽiadateľIntenzita pomoci
štátne orgány a organizácie zriadené štátom100%
verejné inštitúcie95%
neziskové a mimovládne organizácie
súkromný sektor90%

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 28. februára 2017
n. hodnotiace kolo: najneskôr do 1 roka po uzatvorení predchádzajúceho kola
 

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 19 683 142 €
Copyright © 2024 Šamorínčan