nedeľa, 19. máj. 2024

MNO granty: Prieskum environmentálnych záťaží

1.11.2021, 11:20
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Prieskum environmentálnych záťaží

Podporované oblasti:

Prieskum prioritných environmentálnych záťaží.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom "znečisťovateľ platí"
  • organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia podľa geologického zákona

Oprávnené aktivity:

  • realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 23 000 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan