nedeľa, 26. máj. 2024

MNO granty: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom

22.11.2021, 11:50
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom (špecifický cieľ 4.1)

Podporované oblasti:

Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce (napr. nadviazanie inštitucionálnej spolupráce s cieľom riešenia zdravotníctva, sociálneho začlenenia a riešenia problému chudoby; zlepšenie právneho a politického rámca, vytváranie stratégií a akčných plánov; rozvoj spoločných kapacít a koordinácie poskytovania služieb).

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Malé a stredné podniky, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Špecifický cieľ: 4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnej oblasti mobilizáciou aktérov a budovaním kapacít pre plánovanie a rokovania v rámci viacúrovňového riadenia

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-AT/2016/04

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi, regionálnymi a národnými verejnými orgánmi
 • národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
 • mimovládne organizácie
 • asociácie, siete
 • vzdelávacie inštitúcie (škôlky. základné školy)
 • ostatné podporujúce inštitúcie (školská inšpekcia)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce
 • a iné (okrem politických strán)

Jednou z podmienok je, aby organizácia žiadateľa vznikla minimálne 3 mesiace pred ukončením hodnotiaceho kola, v rámci ktorého chce predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
 

Oprávnenosť aktivít

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "4.1 Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnej oblasti mobilizáciou aktérov a budovaním kapacít pre plánovanie a rokovania v rámci viacúrovňového riadenia":

 • vytvorenie rámca na podporu malých projektov zameraných na mobilizáciu širšej verejnosti  na budovanie cezhraničným partnerstiev
 • rozvoj súdržného a integrovaného rámca v oblasti územného plánovania, najmä v regióne Dunaj-March-Thaya, v cezhraničnej aglomerácii Bratislavy a v súvislosti s kontextom Twin City (Viedeň a Bratislava)
 • zlepšenie kvality a efektivity strategického a regionálneho plánovania a rozvoja (napr. vhodnejšie zloženie partnerstva, lepšia mobilizácia finančných zdrojov, zlepšenie participatívneho procesu, vývoj spoločných plánovacích nástrojov a databáz, rozvoj spoločnej akadémie pre budovanie kapacít, podpora vyhodnotenia intervencií)
 • nadviazanie inštitucionálnej spolupráce s cieľom riešenia zdravotníctva, sociálneho začlenenia a riešenia problému chudoby; zlepšenie právneho a politického rámca, vytváranie stratégií a akčných plánov; rozvoj spoločných kapacít a koordinácie poskytovania služieb
 • zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany k lepšiemu monitorovaniu a riadeniu rizík (napr. povodní)

Aktivity prispievajúce k špecifickému cieľu "4.2 Posilnenie spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (materské a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov":

 • projekty spolupráce podporujúce aktívne zapojenie učiteľov, poskytovateľov vzdelávania, vedenie školy, rodičov a širšej komunity zapojenej do vzdelávacieho procesu v materských a základných školách
 • spolupráca na vývoji, inovácii a realizácii spoločných vzdelávacích programov (osnov) s dosahom na relevantných partnerov
 • zavedenie nových foriem výučby s dôrazom na individuálny prístup k žiakom materských a základných škôl, doplnené vzdelávaním učiteľov
 • vývoj systému uznávania požadovanej kvalifikácie v cezhraničnej oblasti a realizácia pilotných aktivít
   

Oprávnenosť projektu z hľadiska cezhraničnej spolupráce

Projekt je oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 kritéria cezhraničnej spolupráce z nasledovných:

Kritéria cezhraničnej spolupráceZáväznosť kritéria
spoločná prípravapovinné
spoločná realizáciapovinné
spoločné financovanievýberové
spoločný personálvýberové

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.
 

Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • minimálny príspevok 100 000 €
 • maximálny príspevok nie je definovaný
   
ŽiadateľIntenzita pomoci
štátne orgány a organizácie zriadené štátom100%
verejné inštitúcie95%
neziskové a mimovládne organizácie
súkromný sektor90%

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 28. februára 2017
n. hodnotiace kolo: najneskôr do 1 roka po uzatvorení predchádzajúceho kola
 

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 14 180 976 €
Copyright © 2024 Šamorínčan