utorok, 16. apr. 2024

MNO granty: Podpora výsadby a revitalizácie zelene (2021)

15.11.2021, 11:48
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

Názov grantovej výzvy:  Podpora výsadby a revitalizácie zelene (2021)

Podporované oblasti:

Grantový program podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva

Zaradenie výzvy

Zdroj financovania: Nadácia Ekopolis
Grantový program: 1. Nadácia Ekopolis

Kód výzvy:

Ekopolis2/2022

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá ,
 • mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov,

Oprávnené aktivity:

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 60 000 €
 • minimálna výška grantu je 1 000 €
 • maximálna výška grantu je 5 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan