štvrtok, 18. apr. 2024

MNO granty: Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (2021)

15.11.2021, 11:44
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie

Kód výzvy:

OPLZ-PO5-2021-2

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • nadácie
 • neziskové organizácie
 • cirkevné právnické osoby

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
 • V rámci špecifického cieľa 5.1.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: Typ aktivity: Podpora rozvojových aktivít/programov ranej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
 • V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný si zadefinovať hlavnú aktivitu napr. v znení: „Poskytovanie programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky“, v rámci ktorej je oprávnená podpora najmä nasledovných činností:
  • poskytovanie programov VSRD pre deti z MRK s cieľom rozvinúť v maximálnej miere zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa,
  • zamestnávanie, vzdelávanie, príprava, mentoring a supervízie pre asistentky raného vzdelávania11, ktorých úlohou je intervencia v oblasti VSRD,
  • návštevy v domácnostiach rodín, poradenstvo, stimulácia dieťaťa v prítomnosti a s asistenciou rodiča či iného opatrovníka,
  • práca s rodinou a dieťaťom v alternatívnych dostupných priestoroch priamo v komunite,
  • rodičovské kluby – svojpomocné skupiny, stretnutia s odborníkmi, diskusie, dôraz na praktické a zrozumiteľné ukážky a inšpirácie,
  • čitateľské kluby, zapožičiavanie edukatívnych hračiek a detských kníh, zaškoľovanie rodičov, ako s nimi pracovať,
  • spolupráca s inými subjektami VSRD (napr. centrá včasnej intervencie),
  • praktické rozvojové programy pre rodičov.

Termíny:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. december 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. február 2022
 • Následne SO zverejní na svojom webovom sídle termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 500 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan