štvrtok, 25. júl. 2024

MNO granty: Podpora malých inovácií (2021)

8.11.2021, 11:42
Peter Gábor

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Podpora malých inovácií (2021)

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a  obyvateľov regiónu východného Slovenska, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka  unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Nadácia VSE
Špecifický cieľ: Nadácia VSE

Kód výzvy:

VSE1/2021

Detailné informácie:

Oprávení žiadatelia:

 • Grantový program je určený týmto subjektom: 
  • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková  organizácia, nadácia), 
  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
  • združovaní občanov v znení  neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č.  213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby  v znení neskorších predpisov, 
  • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov,
  • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska, 
  • školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska
  • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Oprávnené aktivity:

 • Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život   komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska.
 • Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností   – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele.  
 • Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o:
  • rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, 
  • ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,  výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
  • ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia, 
  • rozvoj vedy a umenia,
  • rozvoj a podporu vzdelania, 
  • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Finančné podmienky výzvy:

 • Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške  maximálne 5 000 eur.
 • Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom   programe prerozdelené, je 120 000 eur.
Copyright © 2024 Šamorínčan