streda, 29. máj. 2024

MNO granty: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (2021)

1.11.2021, 11:26
Oznam

Naša stránka vám prináša grantové výzvy zamerané hlavne pre neziskové organizácie. Pre bližšie informácie o jednotlivých výzvach navštívte stránku grantexpet.skGrant Expert.sk je portál, kde získate nie len poradenstvo o grantoch EÚ, ale aj grantových poradcov/konzultantov na eurofondy pre Slovensko.

 

Názov grantovej výzvy: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (2021)

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01

Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.
  • žiadateľ je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • žiadateľ bol zapojený v NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov a má Stanovisko expertov z tohto NP k zapracovaniu pripomienok uvedených v oponentskom posudku do transformačného plánu

Oprávnené aktivity:

 • Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z existujúcich zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom realizácie podporných aktivít napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby)
 • Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie:
  • 1. Podpora a príprava prijímateľov pobytových sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie v súlade s vytvoreným transformačným plánom s aktívnou účasťou zamestnancov, ktorí služby poskytujú
  • 2. Podpora zamestnancov v poskytovaní nových, inovatívnych sociálnych služieb na komunitnej úrovni s dôrazom na individuálne potreby klientov v priebehu procesu deinštitucionalizácie
  • 3. Podpora implementácie transformačného plánu a praktickej realizácie transformačného procesu v zariadení sociálnych služieb (koordinácia, metodická podpora)
  • 4. Supervízia pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb

Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy:

 • Termín uzavretia 1. kola – 15.10.2021
 • Termín uzavretia 2. kola – 15.11.2021

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 2 960 000 €
Copyright © 2024 Šamorínčan