nedeľa, 21. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 4. časť

7.4.2021, 14:27
Soňa Zakariásová

Rozvoj šamorínskeho školstva výrazne ovplyvnili aj tereziánske a jozefínske reformy. Mária Terézia zaviedla všeobecný školský poriadok s jednotným školským systémom, ktorý zaradil habsburskú monarchiu medzi prvé štáty s povinnou školskou dochádzkou pre deti od 6 do 12 rokov. Panovníčka na ľudových školách zároveň zrušila školné. Jej školské reformy sa však nie vždy stretli s pochopením. Často narážali na odpor konzervatívnych kruhov, ktoré v povinnom vzdelávaní videli hlavnú príčinu politickej nespokojnosti a odporu.

Pauláni prichádzajú

Pauláni prichádzajú do mestečka na pozvanie Pálffyovcov. Krátko po svojom príchode, pravdepodobne už v roku 1722, tu zriadili aj rehoľnú školu, v ktorej sa vyučovalo po nemecky. Z polovice 18. storočia sa zachovali aj mená učiteľov – János Podhorszky a János Kisvárady.

Vyučovalo sa v dvoch budovách. V prvom ročníku rímsko-katolíckej ľudovej školy učil kantor Ignác Dobovszky a v dvoch vyšších ročníkoch zriadených v budove kláštora zase paulánski rehoľníci.

12. januára 1780 založili pauláni vyššiu 4-ročnú elementárnu školu, ktorú hradili z vlastných prostriedkov. Vznikla z pôvodnej 3-ročnej ľudovej školy a v tom čase vyhovovala tým aj najprísnejším kritériám. Z pôvodne plánovaných troch tried sa im pred rokom 1780 podarilo otvoriť až štyri triedy vyššej školy. Aj napriek tomu, že ju navštevovali žiaci z blízkeho okolia, nebola plne využitá. Počet žiakov sa pohyboval v rozpätí 100 až 150 detí.

Paulánska vyššia škola pripravovala žiakov do latinských tried a mala veľmi dobré meno. V tom čase bolo na území Bratislavského školského inšpektorátu iba 27 vyšších škôl a šamorínska bola jednou z nich. Pauláni dokonca uvažovali aj o zriadení gymnázia. Nakoniec ho však neotvorili pre nedostatok financií.

Pálffyovci ocenili snahu paulánov o rozvoj vzdelávania a ako odmenu im povolili postaviť si mlyn a založiť rybník. Kedysi patrili paulánom aj pozemky vedúce od kláštora až k Dunaju, pri brehu mali dokonca postavený malý drevený prístav. Dalo sa k nemu dostať aj podzemnými chodbami.

V roku 1780 si zriadili aj vlastnú knižnicu. Nemala však dlhé trvanie. Ešte v 80. rokoch boli Jozefom II. škola i knižnica zrušené.

Po zrušení rehole paulánov (1786) v Šamoríne výrazne poklesla úroveň vzdelanosti. V školskom roku 1787/88 bola 4. trieda elementárnej školy zrušená, dokonca správa mestečka odmietla zabezpečiť kúrenie aj pre 3. ročník ľudovej školy.

škola

Pauláni založili v Šamoríne vyššiu elementárnu školu, ktorú hradili z vlastných prostriedkov (autor: Tibor Juhász)

 

Nasleduje „Zo starých školských kroník – 5. časť“  Staršie články si môžete prečítať v sekcii HISTÓRIA.

Copyright © 2024 Šamorínčan