štvrtok, 20. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 29. časť

2.7.2021, 17:58
Soňa Zakariasová

Prekročili sme prah nového tisícročia. Na začiatku storočia bola stredná dĺžka života žien 40 rokov, na konci sa zdvojnásobila. Ľudstvo počíta 6 miliárd obyvateľov, v nepriemyselných oblastiach však ešte stále žijú 2 miliardy ľudí bez elektriny a hygienického zázemia. Aj takto začína 21. storočie.

Kedysi pokojný, takmer spiaci Šamorín v 21. storočí ožil. Premenil sa na dynamicky rozvíjajúce sa mesto, ktoré za posledné desaťročia podstatne zmenilo svoju tvár. Nič neostalo také, ako bývalo predtým. Šamorín do nového milénia vstúpil čulým stavebným ruchom. Novostavby postavené v posledných desaťročiach minulého storočia zakrývajú, že v stredoveku bolo toto mesto najvýznamnejším regiónom medzi Bratislavou a Komárnom. 
Dnes sa tu žije oveľa intenzívnejšie a rýchlejšie ako kedysi. Trstinu na strechách už dávno nahradila škridla a z vŕbového prútia sa prestali vyrábať predmety dennej potreby. Z centra mesta zmizlo viacero historických budov, pribudli nové štvrte a niekoľkonásobne narástol aj počet automobilov. 
Blízkosť hlavného mesta sem pritiahla ľudí zo všetkých kútov Slovenska, v dôsledku čoho sa zmenilo aj národnostné zloženie obyvateľstva. Väčšina pracuje v Bratislave, ale býva v Šamoríne, 
Pokles zamestnanosti v priemysle spôsobil narastajúci nezáujem o štúdium na odborných školách a následný pokles žiakov na odborných školách a odborných učilištiach. V roku 2007 musela svoje brány definitívne zatvoriť Stredná poľnohospodárska škola s vyučovacím jazykom maďarským. Citeľný pokles záujmu žiakov o odborné školy pocítila aj Súkromná hotelová akadémia a Súkromná SOŠ spotrebných družstiev Jednota.

Školský rok 2000/2001 sa na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským nesie v znamení osláv 50. výročia od jej založenia (1951). Pri tejto príležitosti bol škole prepožičaný čestný názov Corvin Mátyás Alapiskola/Základná škola Mateja Korvína.
18. október. Na Gymnáziu M. R. Štefánika bolo mimoriadne veselo. Pozvanie na neformálnu besedu so žiakmi a učiteľmi prijal komik, zabávač, spisovateľ, scenárista, jednoducho všestranný a neopakovateľný Julo Satinský (1941 – 2002). Svoj svojrázny a neopakovateľný štýl nezaprel ani tentoraz. Posadil sa  na stoličku, ktorú si vyložil priamo na učiteľský stôl, aby tak vynikli jeho farebné, až fosforeskujúce  šnúrky na vibramách, samozrejme, každá iná. Takto mal výhľad na všetkých a všetci na neho. A v tomto duchu pokračoval. Jeho smokingom boli montérky. Opakované spontánne salvy smiechu dávali tušiť, že svojím intelektuálnym humorom trafil do čierneho. Dobre sa s ním smialo a ešte lepšie ho počúvalo.

29

Julo Satinský sa takto svojrázne zvečnil na stránkach školskej kroniky, ktorá je pokračovaním kroniky bývalej meštianky

Od roku 2001 je na Slovensku je prvý raz od prvej svetovej vojny zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva, ktorý je dôsledkom narastania sociálnych neistôt, nezamestnanosti a poklesu individuálnej bytovej výstavby. Najciteľnejšie sa pokles natality (2001 až 2003) prejaví v regiónoch juhozápadného Slovenska.

Školský rok 2002/2003. Po niekoľkých neúspešných pokusoch bola schválená nová koncepcia výchovy a vzdelávania Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania. Žiaľ, v slovenskom školstve sa stalo nepísaným zákonom, že výmenou ministrov sa menia aj koncepcie výchovy a vzdelávania.
Od roku 2003 sa vyňala správa základných škôl z pôsobnosti štátu a zverila mestám. Výchova a vzdelávanie síce naďalej ostáva pod Ministerstvom školstva, mení sa však zriaďovateľ, ktorým je odteraz mesto či obec a školy sú financované z podielových daní. 

Rok 2005. Šamorín sa pripravuje na veľkolepé oslavy pri príležitosti 600. výročia udelenia mestských práv Žigmundom Luxemburským. Vo vestibule Mestského úradu pribudne pamätná tabuľa pripomínajúca 600. výročie udelenia mestských privilégií.

17. jún 2005. Maďarské gymnázium si pripomenulo 50. výročie svojho založenia. Zúčastnilo sa ho vyše 800 návštevníkov, väčšinou bývalých absolventov. Za polstoročie sa podarilo otvoriť 90 tried, v ktorých zmaturovalo 2675 maturantov, z nich okolo tisíc neskôr získalo vysokoškolský diplom. Škole pri tejto príležitosti prepožičali názov Madách Imre Gimnázium/Gymnázium Imreho Madácha. Pomenovanie nesie meno maďarského spisovateľa (1823 – 1864) pochádzajúceho z Dolnej Strehovej na južnom Slovensku, autora slávnej Tragédie človeka.
Steny na chodbách školy dostali novú výzdobu – zo skladu sa vyniesli staré tablá. Niektoré však museli prejsť kozmetickými úpravami. Pribudli panely so spomienkovými fotografiami z výletov a školských akcií, aby pripomenuli 50-ročné dejiny školy. Nechýbal ani slávnostný program, na ktorom sa podieľali aj mnohí bývalí absolventi. Oslavy vyvrcholili tanečnou zábavou.

V rokoch 2005 až 2006 sa pristúpilo k prestavbe budovy bývalej meštianskej školy, na mieste ktorej má vyrásť polyfunkčný dom.

291

Z budovy postavenej v roku 1874 ostali len základy (Zdroj: Somorjai lakosok régi képei)

292

Niekdajšia meštianska škola na námestí odteraz slúži ako polyfunkčný dom

Školský rok 2006/2007. Na slovenskej základnej škole otvorili nultý ročník, ktorý sa tešil veľkej obľube.

Leto 2007. V areáli základnej školy na Kláštornej ulici pristupujú k rekonštrukcii „drevených barakov“.
Svoje brány v tomto roku definitívne zatvorila Stredná poľnohospodárska škola s vyučovacím jazykom maďarským.
Z iniciatívy Združenia rodičov pri Základnej škole Mátyása Corvína vznikol podporný program Solidaris Alfa. Prispieva na stravné v školskej jedálni, dotuje výlety, exkurzie, lyžiarsky a plavecký výcvik, ako aj príspevok na školné v jazykovej škole. Nie je podmienený prospechom, môžu oň požiadať žiaci so sociálne znevýhodnených rodín. Poradcom a autorom podporného projektu sa stal Viktor Kecskeméthy. 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 30. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan