nedeľa, 19. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 28. časť

30.6.2021, 15:16
Soňa Zakariasová

V druhej polovici 90. rokov pribudne na Hlavnej ulici niekoľko polyfunkčných budov – Bavaria, Alex (1997). Chátrajúca synagóga, po vojne využívaná ako sklad, zažije od roku 1996 obdobie renesancie. Zmení sa na galériu výtvarných diel a moderného umenia. 
Zmení sa aj tvár krajiny. Odstránia sa početné lesíky a háje, ktoré boli útočiskom zveriny a vtáctva. V duchu hesla „človek je pánom prírody“, z nej berieme všetko, čo sa vziať dá. S odstupom času môžeme povedať, že deväťdesiate roky naštartovali aj výrazné klimatické zmeny. V rozpätí rokov 1990 až 2006 sme zaznamenali až sedem z dvanástich najteplejších rokov od roku 1871. Stačí si spomenúť na pamätné tropické letá v rokoch 1992, 1994, 1998 a 2002. A to sme ešte nespomenuli rekordný rok 2003.
 

Školský rok 1995/1996. Šamorínske gymnázium otvorilo prvý ročník 8-ročného gymnázia. 
K materskej škole na Gazdovskom rade pričlenili deti zo zrušenej MŠ na Školskej 39 (zriadenej na prízemí obytného bloku prerobenej z dvoch štvorizbových bytov). Dnes je v priestoroch bývalých detských jaslí na Školskej opäť obnovená škôlka.

14. september 1996. Pri príležitosti 40. výročia založenia gymnázia prepožičali škole čestný titul Gymnázium M. R. Štefánika.

28

27. september  1996. Šamorínska Základná umelecká škola získala čestný názov Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho. Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj zať nebohého skladateľa – dirigent, prof. Ladislav Slovák a vnučka Štefana Németha Šamorínskeho, herečka Kamila Magálová, rod. Slováková.

Štefan Németh Šamorínsky (1896 – 1975) sa narodil v Šamoríne v rodine kantora, neskôr riaditeľa r. k. školy Istvána Németha. Hudbe sa venoval už od šiestich rokov, hral na husle, klavíri aj organe. Študoval v Bratislave, Budapešti i vo Viedni. V roku 1921 nastúpil ako organista do Dómu sv. Martina v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1953. Súčasne pôsobil ako pedagóg, neskôr ako riaditeľ na Mestskej hudobnej škole v Bratislave a od roku 1949 bol pedagógom klavírnej hry a komornej hudby na VŠMU. Na Štátnom konzervatóriu súčasne vyučoval hru na organe. V roku 1929 založil Spevokol Bélu Bartóka, ktorý viedol až do konca druhej svetovej vojny. Zaslúžil sa o oživenie koncertného života v Bratislave a ako organový interpret sa venoval aj stavbe organov. Len v Bratislave bolo podľa jeho návrhov postavených okolo 30 organov. V roku 2015, pri príležitosti 40. výročia úmrtia, bol ocenený zápisom do Zlatej knihy SOZA.

281

Štefan Németh Šamorínsky (1896 – 1975), hudobný skladateľ, pedagóg, klavirista, organista, starý otec herca Mariána Slováka a herečky Kamily Magálovej

Máj 1997. Maturitné skúšky na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne sa zapíšu do histórie školy ako jedny z najkurióznejších. V čase maturitných skúšok nahlásil anonym na riaditeľstvo školy bombu. Pretože zákon nedovoľuje maturitu prerušiť, museli sa maturitné komisie aj s maturantmi presunúť mimo budovy do areálu školského dvora, aby tam maturanti mohli dokončiť svoje odpovede. 

Rok 1998. Budovu bývalej slovenskej školy na Dlhej ulici (postavenej ešte v roku 1930) odkúpila Matica slovenská , aby tu zriadila Dom Matice slovenskej, dnes Oblastné pracovisko MS.

1. september 1998. Pri Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania zanikla Dievčenská odborná škola a vznikla Hotelová akadémia.

282

Rok 1999. Z iniciatívy Viktora Kecskeméthyho vzniklo pri Základnej škole Mátyása Corvína občianske združenie Fond podpory zamerané na podporu talentovaných žiakov i žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín. Združenie organizuje rôzne športové, kultúrne a spoločenské aktivity, charitatívne burzy, ktorých výťažok vo forme štipendií poskytne nadaným žiakom. Časť prostriedkov použije na školské výlety a exkurzie, na nákup učebných pomôcok, ako aj na jazykové kurzy. Dochádzajúci žiaci môžu získať príspevok na cestovanie, stredoškoláci  a vysokoškoláci na bývanie a ďalšie výdavky. 

Školský rok 1999/2000. Maďarské gymnázium otvorilo prvý ročník osemročného gymnázia. 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 29. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan