nedeľa, 26. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 27. časť

26.6.2021, 07:00
Soňa Zakariasová

V novembri 1989 sa skončila jedna éra a nastúpila nová. Kdesi na začiatku bolo nadšenie a ilúzia, že nové zmeny prinesú nové poriadky, a tie budú lepšie a spravodlivejšie. Dôležitú úlohu pri premene spoločnosti zohrávajú nielen nové prvky, ale aj zvyšky starej formácie. Iba čas ukáže, do akej miery rozhodnú o ďalšom vývoji. 
Život v Šamoríne sa z krátkeho vytrženia pomaly vracia do starých koľají. Mení sa mestská samospráva, pribúdajú nové butiky, vznikajú súkromné podniky. Menia sa názvy ulíc, ktoré symbolizovali predchádzajúci režim, symbolika verejných priestorov, ale aj osnovy na školách. Žiaľ, nie všetky zmeny sa robia systémovo. Zelenú dostane aj pevné národné povedomie. Tak na jednej i druhej strane.
Radikálnou zmenou prejdú aj osnovy na školách. Žiaľ, nie všetky zmeny sa robia systémovo. Zelenú dostane aj pevné národné povedomie. Tak na jednej i druhej strane.
Mestá a obce získavajú viac kompetencií, na druhej strane však zápasia s nedostatkom financií, ktoré brzdia ich napredovanie. Celoplošné personálne výmeny na všetkých postoch sa nevyhnú ani Šamorínu. Stoličky sa otrasú aj pod niektorými riaditeľmi škôl a ďalších inštitúcií.

Intenzívny nárast počtu obyvateľov v 70. a 80. rokoch sa po roku 1991 výrazne spomalí. Až v období rokov 1994 až 2003 začne natalita pozvoľna prevyšovať mortalitu. Pokles pôrodnosti, rast nezamestnanosti a zvýšenie poplatkov za stravovanie detí má za následok redukciu predškolských zariadení – rušia sa detské jasle a zatvárajú aj niektoré materské školy. Okrem zníženia pôrodnosti sa pod ich zatvorenie podpíše aj nezamestnanosť rodičov a zvýšenie poplatkov za stravovanie detí. 
Po novembri obnovia svoju činnosť aj rehoľné rády, je zrušený štátny dozor nad cirkvami. Politické zmeny zasiahnu aj oblasť školstva. Nastúpi deideologizácia školstva a nová legislatíva posilní samostatnosť škôl. Od 90. rokov sa otvárajú cirkevné a súkromné školy. Viaceré zmeny však prebiehajú živelne a želaný výsledok je viac-menej v nedohľadne. 
V roku 1990 sa povinná 10-ročná školská dochádzka skráti na 9 rokov, ale od roku 1997 ju opäť obnovia na 10 rokov a otvoria sa prvé osemročné gymnáziá. O dva roky neskôr sa zavedie povinný 9. ročník. 

Kalendárium udalostí prvej polovice 90-ych rokov

Rok 1990. Budova bývalej meštianskej školy na námestí, ktorá poskytla svoje priestory obom základným školám a takmer 120 rokov slúžila svojmu účelu, definitívne doslúžila.

27

Niekdajšia meštianska škola na námestí 
(Zdroj: Fórum inštitút pre výskum národnostných menšín)

Školský rok 1990/1991. Osobitná škola s vyučovacím jazykom maďarským sa sťahuje z Hlavnej ulice do budovy bývalých jaslí na Pomlejskej ulici. V roku 1991 sem prechádza aj slovenské oddelenie osobitnej školy. 
V priestoroch SOU SZSD otvoria Dievčenskú odbornú školu (zanikla v roku 1998).
Rok 1991. Do nových priestorov na Rybárskej ulici sa sťahuje aj základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

271

Nová budova základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Rybárskej ulici

Školský rok 1991/1992. Dôjde k výraznému posunu vo vyučovaní náboženstva. Čoraz viac narastá počet žiakov chodiacich na náboženstvo. Okrem Mons. Barcseka a kaplána vyučujú náboženstvo aj sestry saleziánky a katechéti. 
30. máj 1992. Pri príležitosti 120. výročia založenia meštianskej školy sa uskutočnilo ďalšie veľké stretnutie bývalých absolventov školy. Pre účastníkov bol pripravený celodenný program s prehliadkou mesta, návštevou cintorína, bohoslužbou, spoločným obedom a výstavou fotografií v priestoroch školy. Bolo dojemné stretnúť sa po toľkých rokoch. Mnohí sa od maturity nevideli a teraz sa rozpačito pokúšali vybaviť si meno, skúmavo pozorujúc tváre prítomných babičiek a seniorov.

272

Spomienkové stretnutie bývalých spolužiakov pri príležitosti 120. výročia založenia meštianskej školy (archív fotografií Csenkey Erzsébet, vyd. Limpók Imréné, Győr)

V tom istom roku sa rozširuje aj základná škola na Kláštornej ulici – k hlavnej budove pribudne nový pavilón.

273

Prístavba základnej školy na Kláštornej ulici pribudla v roku 1992

Gyöngyi Czéreová a Eva Czakó Habart založili jazykovú školu Lingua. Jej vznik si vynútil ponovembrový záujem o západné jazyky, najmä o angličtinu a nemčinu. Spočiatku škola nedisponovala vlastnými priestormi, triedy si prenajímala. V roku 1995 sa zakladateľky odlúčili, popri Lingue vznikla aj Lingua +. 
Školský rok 1993/1994. Na Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania maturujú prví maturanti nadstavbového dvojročného štúdia.
29. jún 1995. Na námestí sa uskutočnilo protestné zhromaždenie proti zavedeniu alternatívneho vyučovania na maďarských školách. Podpisuje sa petícia proti odvolaniu riaditeľky Okresného školského úradu Anny Hecht a riaditeľa maďarského gymnázia László Kovácsa.
Podľa alternatívneho vyučovania sa na maďarských školách malo zaviesť dvojjazyčné vyučovanie. Znamenalo by to, že niektoré predmety by sa žiaci učili iba v slovenčine. Rozhodný nesúhlas maďarských pedagógov napokon rozhodol o neúspechu projektu alternatívneho vyučovania. 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 28. časť“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan