nedeľa, 21. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 20. časť

2.6.2021, 15:03
Soňa Zakariasová

Školský rok 1947/1948 
Bola zavedená osemročná povinná školská dochádzka. Zlúčením ľudovej a meštianskej školy vznikla osemročná škola.
Prevzatie moci komunistami sa premietlo aj do oblasti školstva. Zabezpečenie vedúcej úlohy komunistickej strany si vyžadovalo formálnu premenu školského systému, ktorý vychádzal z koncepcie jednotnej štátnej školy. Jej cieľom bolo vychovať lojálneho občana. Vo verejnom živote, teda ani v školstve nebola prípustná názorová odlišnosť. 
Zápisy v školskej kronike sa niesli v duchu budovateľskej atmosféry. Vyberáme zo zápisnice mimoriadnej porady učiteľského zboru meštianskej školy, ktorej rezolúcia znie: „Zamestnanci Štátnej meštianskej školy v Šamoríne na svojej mimoriadnej porade konanej 28. II. 1948 prehlasujú, že sú za úzku spoluprácu všetkých slovanských národov a že sú jednoznačne za vládu Klementa Gottwalda. Ak doteraz pracovali pre dobro štátu, chcú i naďalej pracovať a svoje sily aj ďalej venovať pre dobro a blahobyt Čechov a Slovákov v spoločnej Československej republike na základe ľudovodemokratického systému... Súhlasíme s uznesením Akčného výboru utvoreného pri PŠO. Sme za jednotnú školu. V Šamoríne 28. II. 1948. Zamestnanci Št. mešt. školy.“

Február 1948     
Nástup komunistov k moci a medzinárodné protesty, najmä v Budapešti, priniesli niektoré zmeny aj v postavení maďarskej menšiny. Vláda zastavila nezmyselné odsuny obyvateľov maďarskej národnosti. Skončili sa tiež dobrovoľné odsuny maďarských Slovákov do prázdnych domov po vysídlených Maďaroch. Postupne sa začali zavádzať prvky pozitívnej diskriminácie: výber úradníkov ovládajúcich maďarský jazyk, sledovanie zastúpenia obyvateľstva maďarskej národnosti v národných výboroch, dvojjazyčné úradovanie, podpora maďarských škôl a maďarskej kultúry.
Po roku 1948 sa zaviedla tzv. jednotná škola – najprv osem, neskôr deväťročná. Dochádza k prísnej ideologickej orientácii vzdelávania. V rokoch 1953 až 1960 zriadili podľa sovietskeho vzoru Jedenásťročnú strednú školu, ktorej najvyššie triedy mali nahradiť gymnáziá. Povinné vzdelávanie bolo skrátené na 8-ročné  a posledné 3 ročníky JSŠ boli výberové. Dôraz sa kládol na exaktné vedy (matematika, fyzika, chémia).

tablo

Tablo maturantov sa nesie v duchu dobovej propagandy

Najmä v 70. a 80. rokoch sa rozšírili aj predškolské zariadenia. Vymenovanie riadiacich pracovníkov (a to nielen v školstve) bolo podmienené nielen povinným vstupom do strany, ale aj zrieknutím sa viery, o čom muselo byť predložené potvrdenie z farnosti. 

oslavy

Veľkolepé oslavy 1. mája sa niesli v duchu dobovej propagandy v polovici 50. rokov.
Žiaci miestnych škôl vítali sprievod v pionierskych rovnošatách. Šamorín bol ešte okresom, čo dokladá aj ešpezetka nákladniaka (Zdroj: Somorjai lakosok régi képei, Gábor Szinghoffer)

oslavy2
Všadeprítomná budovateľská atmosféra, typický obraz 50-ych rokov. Vľavo čakáreň autobusovej stanice (Zdroj: Somorjai lakosok régi képei, Gábor Szinghoffer)

Presvedčivý obraz o premene školy sa nám podarí získať aj na základe niekoľkých záväzných obežníkov prijatých na porade učiteľského zboru meštianskej školy 28. mája 1948:

    • Obežník č. 31 o spolupráci školskej mládeže pri zalesňovaní v r. 1948,
    • Obežník č. 33 o účelnej propagácii dvojročného hospodárskeho plánu,
    • Obežník č. 36 o protituberkulóznej propagačnej akcii na školách v r. 1948,
    • Obežník č. 46 o oslavách narodenín prezidenta ČSR Dr. E. Beneša,
    • Obežník č. 43 o spolupráci učiteľstva pri zbieraní liečivých rastlín, 
    • Obežník č. 59 o zákaze darovať neschválené knihy školskej mládeži.

Jún 1948
          Na školách bol zavedený tzv. týždeň detskej radosti. V rámci neho sa žiaci a učitelia meštianskej školy zúčastnili filmového a divadelného predstavenia.

17. jún. Školský rok bol ukončený slávnostným Te Deom v r. k. a evanjelickom kostole.

Šk. rok 1948/49 priniesol niekoľko ďalších noviniek. Do platnosti vstúpila nová koncepcia jednotnej školy, čo okrem iného znamenalo aj centrálne vytváranie učebných osnov. Štát v snahe zabezpečiť ideologickú čistotu školstva ponechal iba tých učiteľov, ktorí boli navonok stotožnený s oficiálnou ideológiou. Ideologickú výchovu detí a mládeže zabezpečovali Pionierske organizácie a Zväz mládeže. 
Učebnice a učebné pomôcky dostávali žiaci bezplatne. Bezplatné boli aj školské družiny a v predškolských zariadeniach sa za stravovanie vyberal len symbolický poplatok. 25. október 1948 sa na slovenských školách na základe rozhodnutia Zboru povereníkov otvárajú maďarské oddelenia. A tak sa na školách všetkých stupňov zriaďujú paralelné triedy s  vyučovacím jazykom maďarským označované ako maďarské pobočky. 
Školy zastihli viaceré zásadné zmeny. Učitelia sa museli na hodiny písomne pripravovať a písomné prípravy predkladať riaditeľovi na kontrolu. Hlasuje sa o ponechaní kríža ako náboženského symbolu v triedach. Učitelia spolu so žiakmi pripravujú školské spomienkové slávnosti pri príležitosti 25. výročia smrti V. I. Lenina. Žiakom sa prísne zakazuje chodiť do kina a zúčastňovať na tanečných zábavách. V kine je zavedený sprísnený dozor, žiaci smú ísť do kina len na písomné povolenie triedneho učiteľa. Žiakom a učiteľom sa „odporúča“ účasť na pracovných brigádach. Školy navrhujú plán, ako sa zapoja do 5-ročného plánu: pomáhať pri vysádzaní stromov v okolí Šamorína, pri betónovaní Pomlejskej ulice (donášanie stavebného materiálu), pri zbere mandelinky (pásavky) zemiakovej. 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 21. časť“ Všetky články si môžete prečítať v sekcii HISTÓRIA.

Copyright © 2024 Šamorínčan