pondelok, 27. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Zo starých školských kroník 18. časť

26.5.2021, 15:00
Soňa Zakariásová

1. septembra 1939 datujeme začiatok druhej svetovej vojny útokom Nemecka na Poľsko. Protinacistické demonštrácie v Čechách vrcholia pohrebom medika Jana Opletala. Nacisti v Protektoráte 17. novembra prepadnú vysokoškolské internáty, deviatich študentských funkcionárov zastrelia, vyše tisícku študentov odvezú do koncentračných táborov, v Čechách zatvoria všetky vysoké školy. Mraky sa sťahujú aj nad Slovenskom. 30. decembra vznikne podľa vzoru Gestapa Ústredie štátnej bezpečnosti. V jej hľadáčiku sa objavia osoby nepohodlné režimu.
    

Šamorín po vypuknutí druhej svetovej vojny

1. september 1939. Ďalšie nariadenie namierené proti Židom. V Šamoríne zatvorili židovskú školu založenú ešte v roku 1872.

Školský rok 1941/1942. Niesol sa v znamení 70. výročia založenia meštianskej školy. Pri tejto príležitosti dostala škola premietací prístroj, ako aj 52 náučných filmov. Súčasťou vyučovacieho procesu sa stalo rozhlasové vysielanie pre školy a pribudol nový povinný predmet - nemčina do vrecka.

V školskom roku 1941/1942 navštevovalo meštianku až 510 žiakov. Rozvrh hodín bol upravený tak, že do dvanástej hodiny sa vyučovali hlavné predmety a popoludní pribudli tie menej náročné. Súčasťou vyučovacieho procesu boli aj tematické vychádzky do Čilistova, Pomle, Alžbetínskej záhrady (dnes park v centre mesta), zamerané na orientáciu v teréne, pozorovanie prírody a počasia či zbieranie rastlín do herbára. Nechýbala ani vlastivedná vychádzka spojená s návštevou pamätihodností mesta, exkurzie do valcového mlyna, na slepačiu farmu. Niekoľko tried sa dokonca zúčastnilo aj prehliadky medzinárodného veľtrhu v Budapešti.

Na školách platil veľmi prísny školský poriadok. Žiak nesmel nosiť do školy knihy, časopisy ani iné predmety, ktoré neslúžili na vyučovanie. Do cudzích tried smeli žiaci vstúpiť len s povolením učiteľa a školu smeli opustiť len s povolením riaditeľa. V prípade, ak žiak ochorel, mohol znova nastúpiť do školy len so súhlasom lekára. Vzorné správanie sa vyžadovalo aj po vyučovaní a cez prázdniny.

Ročenka školy sa zmieňuje o nariadeniach určených pre dochádzajúcich žiakov. Vo vlakoch a autobusoch bola zriadená žiacka hliadka. Chlapci a dievčatá mali zakázané nastupovať do dopravného prostriedku na jednom mieste. Spomínané hliadky z času na čas kontrolovali aj členovia učiteľského zboru. V prípade nevhodného správania mohol riaditeľ školy zakázať cestovanie vlakom, autobusom, dokonca aj na bicykli. V jeho kompetencii bolo aj udeľovanie súhlasu s prípadným ubytovaním dochádzajúcich žiakov.

Vnútorný poriadok školy zakazoval vzájomné stretávanie sa chlapcov a dievčat. Chlapci mali štyri triedy na poschodí, dievčatá štyri triedy na prízemí. Dokonca aj prestávky mali v rôznom čase. Ak aj napriek opatreniam chlapec s dievčaťom spolu komunikovali, hliadkujúci štvrtáci museli podať hlásenie u riaditeľa, ktorý potom vyvodil príslušné sankcie. Ročenka školy nezaznamenala ani jednu sťažnosť.

Školský rok 1942/1943. Na meštianskej škole zriadili pre 3. a 4. ročník chlapčenských tried krúžok brancov. V telocvični meštianskej školy sa uskutočnilo prvé zhromaždenie šamorínskej skupiny delostreleckého boja.

skauti

Kasárenská, miesto pravidelných stretnutí skautov

    Pre nedostatok financií využil Šamorín zákonnú možnosť a prestal financovať miestnu katolícku školu. Pre školu, ktorá aj doteraz ledva prežívala, bolo toto opatrenie likvidačné. Preto predložila Šamorínu návrh, aby ju na dobu neurčitú prevzalo mesto pod svoju správu. Mestská rada návrh odmietla, rovnako aj hlavný slúžny a komárňanský podžupan.

3. apríl 1943. Školy predčasne ukončili školský rok, žiaci dostali vysvedčenia. Priestory meštianskej školy dočasne zmenili na ubytovne pre vojakov.

Mračná sa začali sťahovať aj nad susedným Mliečnom. Príchod nemeckých vojakov je však sprevádzaný oprávnenými obavami. Aj v mliečňanskej škole a opustenej synagóge ubytovali vojakov a ukončili vyučovanie.

 

Nasleduje „Zo starých školských kroník, 19. časť“

 

Copyright © 2024 Šamorínčan