streda, 17. apr. 2024
Vyjadrenie D4R7 Construction, s.r.o. k ťažbe štrku v Dunajskej Lužnej

Vyjadrenie D4R7 Construction, s.r.o. k ťažbe štrku v Dunajskej Lužnej

2.6.2020, 06:00
D4R7 Construction, s.r.o.

Vo svetle informácií, ktoré poskytla polícia Slovenskej republiky počas víkendu by spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o. rada objasnila a zdôraznila nasledovné:

Napriek tvrdeniu polície, že prebieha deväť trestných vyšetrovaní, k dnešnému dňu má D4R7 vedomosť iba o vznesení obvinení v súvislosti s jediným prípadom - ťažbou štrku v katastri Dunajská Lužná, lokalita Jánošíkova. Ohľadom tejto veci boli vznesené obvinenia jednému súčasnému a jednému bývalému konateľovi D4R7, jednému zamestnancovi ako aj spoločnosti samotnej.

D4R7 uzatvorila platné nájomné zmluvy s vlastníkmi relevantných pozemkov špecificky za účelom ťažby štrku. Preto nemohla byť spôsobená žiadna škoda majiteľom dotknutých pozemkov. Bola im zaplatená dohodnutá odmena za využitie ich pozemkov a títo si ani neuplatňujú žiadne nároky voči D4R7.

V súlade so zavedenou lokálnou praxou si D4R7 najala inú slovenskú spoločnosť, aby zabezpečila potrebné povolenia na ťažbu štrku z dotknutých pozemkov. Tá zabezpečila vydanie prvostupňového územného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorým boli práce schválené. Toto prvostupňové rozhodnutie sa nestalo právoplatným iba z dôvodu podania opravného prostriedku zo strany starostu obce Dunajská Lužná. Dôvodom vyhovenia opravnému prostriedku neboli otázky súvisiace s ochranou životného prostredia. Územné konanie pritom dodnes nebolo ukončené.

Polícia tvrdí, že ťažba štrku pre účely projektu v lokalite Jánošíkova bola nelegálna. D4R7 odmieta akúkoľvek zodpovednosť za údajné pochybenia v povoľovacom procese. Aj keby pre niektorú činnosť chýbali niektoré povolenia, neznamená to automaticky, že by táto činnosť ohrozovala alebo poškodzovala životné prostredie. Trestné stíhanie je pritom vedené nie pre údajnú nelegálnosť stavebnej činnosti, ale za údajný trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.

Škody na životnom prostredí nevznikli

D4R7 zabezpečila viacero znaleckých a odborných posudkov, ktoré použitím vedeckých metód preukazujú, že ťažba štrku v lokalite Jánošíkova nespôsobila žiadnu škodu na životnom prostredí ako celku, ani na jeho jednotlivých zložkách (ako napr. pôda alebo podzemná voda). Policajný vyšetrovateľ sa rozhodol závery z týchto posudkov nepovažovať za relevantné. Namiesto toho sa spolieha na znalecký posudok, ktorého záver o vzniku škody na životnom prostredí sa opiera iba o výsledky vizuálnej obhliadky lokality, bez vykonania presných meraní a testov kvality jednotlivých zložiek životného prostredia. Naviac, znalecký posudok zabezpečený políciou uvádza, že výška škody na životnom prostredí sa rovná trhovej cene vyťaženého štrku, tak ako si ju odhadom stanovil znalec, bez zohľadnenia skutočných cien, ktoré za štrk platila D4R7. Znalecký posudok polície ani nevyčíslil a ani neodhadol náklady, ktoré by mali byť vynaložené na odstránenie konkrétnej škody na životnom prostredí. K dnešnému dňu je tak výška údajne spôsobenej škody, s ktorou pracujú orgány činné v trestnom konaní, sporná a veľmi špekulatívna. D4R7 trvá na stanovisku, že žiadna škoda na životnom prostredí nevznikla.

Trestné konanie v tejto veci prebieha už viac ako 14 mesiacov a obvinenia boli vznesené voči D4R7 a jednému z jej zamestnancov pred viac ako rokom. Odvtedy boli vypočutí viacerí zamestnanci a iní svedkovia a spoločnosť plne spolupracovala pri všetkých žiadostiach o informácie a súčinnosť, ktoré jej zo strany polície boli adresované. Keď vyšetrovateľ predvolal konateľov spoločnosti na výsluch, títo sa riadne dostavili. Spoločnosť taktiež zabezpečila dostavenie sa na výsluch jedného z jej manažérov, hoci ten už bol medzičasom vyslaný na prácu na inom projekte mimo Slovenskej republiky.

Neprimerané a ponižujúce opatrenia


Konateľ spoločnosti, ktorý je momentálne zadržiavaný, nikdy nebol vyšetrovateľom predvolaný na výsluch. Počas celej doby vyšetrovania bol k dispozícií v mieste výkonu práce v Bratislave a pripravený dostaviť sa na výsluch, ak by bol predvolaný. Centrum jeho životných záujmov je na Slovensku. Má tu pobyt už viac rokov a nemá žiadny dôvod vyhýbať sa trestnému konaniu. Je preto mimoriadne prekvapivé, že polícia sa rozhodla zadržať ho ozbrojenými zložkami pod hrozbou sily namiesto toho, aby ho štandardne predvolala.

Uvedený konateľ je zadržaný už takmer 72 hodín, bez možnosti kontaktovať svoju rodinu, vrátane svojich maloletých detí, z ktorých jedno malo počas uplynulého víkendu oslavu narodenín. Počas celého času mu nebolo umožnené ani umyť si zuby, ani osprchovať sa. Takéto opatrenia sú nielen nepotrebné, ale aj zjavne neprimerané a ponižujúce za daných okolností.

Dozorujúci prokurátor sa rovnako v januári 2020 rozhodol zaistiť sumu viac ako 12,5 milióna EUR na bankovom účte spoločnosti. Tieto peňažné prostriedky pritom boli určené na platby zamestnancom a dodávateľom a dodnes tak nemôžu byť použité v záujme projektu. Z dôvodov osobitostí slovenskej trestnoprávnej legislatívy sa spoločnosť voči tomuto opatreniu ani nemôže odvolať na nezávislý súd, keďže táto otázka je výhradne v rukách dozorujúceho prokurátora a jeho nadriadených na Generálnej prokuratúre.

Zdôrazňujeme, že napriek skutočnosti, že stavebné práce na projekte boli do veľkej časti už ukončené, Slovenská republika ešte nevynaložila ani jedno euro peňazí daňových poplatníkov. Práce sú financované výhradne zo zdrojov D4R7, Koncesionára a financujúcich bánk. Slovenskej republike vznikne povinnosť začať platiť až potom, keď jednotlivé úseky projektu budú sprístupnené verejnosti.

Copyright © 2024 Šamorínčan