utorok, 16. apr. 2024
Výberové konanie na príslušníka mestskej polície

Výberové konanie na príslušníka mestskej polície

3.2.2020, 10:17
Slávka Gáborová

Mesto Šamorín v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie príslušník Mestskej polície v Šamoríne.

Podmienky účasti výberového konania:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)
  • spôsobilosť  na právne úkony v plnom rozsahu
  • vek minimálne 21 rokov
  • dobrý zdravotný, psychický a fyzický stav
  • znalosť slovenského jayzka slovom a písmom
  • znalosť maďarského a ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou
  • morálna bezúhonnosť
  • vodičské oprávnenie skupiny  “B”

Prihlášku obsahujúcu písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/ je potrebné doručiť do 24. februára 2020 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uvedené budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na www.samorin.sk.

Obálku označte s nápisom

Výberové konanie – príslušník  Mestskej polície v Šamoríne“.

Copyright © 2024 Šamorínčan