pondelok, 20. máj. 2024
Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

Dnes rokuje mestské zastupiteľstvo

25.6.2020, 05:00
www.samorin.sk

Dnes o 15.30 sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín.

Program:

1) Otvorenie

2) Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín –ústna informácia

3) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2020

4) Návrh na prijatie preklenovacieho úveru

5) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 6/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

6) Návrh na schválenie výmazu ťarchy predkupného práva z listu vlastníctva č. 584 (Š. Világi a manželka)

7) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Š. Pongrácz)

8) Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. M. Seník)

9) Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (IMPA Šamorín, s. r. o.)

10) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v areáli futbalového ihriska v k. ú. Šamorín (O. Bartalošová)

11) Návrh na schválenie a)čiastočného zrušenia podielového spoluvlastníctva b)zriadenia vecného bremena na pozemky v k. ú. Šamorín (E. Jakušíková, P. Simon –Mesto Šamorín)

12) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena vk. ú. Šamorín (BALA park, s. r. o.)

13) Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu Cirkevnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským do siete škôl a školských zariadení na území mesta

14) Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín, spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a náležitosti prihlášky

15) Návrh na schválenie uzavretia vzájomnej spolupráci medzi Mestom Šamorín SR a Mestom Uherský Brod ČR

16) Interpelácie poslancov

17) Podnety občanov

18) Rôzne

Copyright © 2024 Šamorínčan