nedeľa, 26. máj. 2024
Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo

3.2.2020, 09:08
Oznam

Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska Šamorín sa vo štvrtok 6. februára o 15.30 h uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať návrhom rozpočtom a budú schvaľovať výber nového riaditeľa Mestského podniku bytového hospodárstva. Výberové konanie vyhral. p. Alexander Kürthy.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2020, 2021, 2022
 4. Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2020 – 2022
 5. Návrh VZN č. 1/2020 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2020
 6. Návrh VZN č. 2/2020 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
 7. Návrh na schválenie prevodu nájomného práva k nehnuteľnosti na Kláštornej ulici (M. Sillová)
 8. Návrh na vymenovanie nového člena komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu
 9. Návrh na schválenie vymenovania konateľa spoločnosti MPBH ŠAMORÍN, s. r. o., so sídlom Veterná 23/D, 931 01 Šamorín
 10. Interpelácie poslancov
 11. Podnety občanov
 12. Rôzne

 

Copyright © 2024 Šamorínčan