utorok, 16. apr. 2024
Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok rokuje mestské zastupiteľstvo

6.11.2019, 12:43
Oznam

Vo štvrtok 7. novembra o 15.30 sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať vo divadelnej sále mestského kultúrneho strediska.

Program:

1) Otvorenie

2) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2019

3) Návrh na schválenie III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2019

4) Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č.

2/2019/V. zo dňa 14.02.2019, č. 4/2019/V. a č. 4/2019/VI. zo dňa 11.04.2019

5) Návrh na prijatie investičného úveru

6) Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 6/2019, ktorým sa mení VZN Mesta

Šamorín č. 5/2017, ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie

povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta Šamorín

7) Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu Cirkevnej materskej školy

s vyučovacím jazykom maďarským do siete škôl a školských zariadení na území mesta

8) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Mliečno – A.

Novotný

9) Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku

plynového zariadenia v k. ú. Šamorín – JUDr. R. Durdík

10)Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018

11) Interpelácie poslancov

12) Podnety občanov

13) Rôzne

 

Copyright © 2024 Šamorínčan