utorok, 16. apr. 2024
Vo Hviezdoslavove zajtra zbierajú nebezpečný odpad

Vo Hviezdoslavove zajtra zbierajú nebezpečný odpad

19.10.2021, 10:30
obec Hviezdoslavov

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad...

Obec Hviezdoslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. bude realizovať zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín na “zelenom“ Zbernom dvore (ZD) obce Hviezdoslavov. Zberný dvor sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 20.10.2021 v čase od 13:00 do 17:00.

Zbierajú sa:

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – t. j. prázdne obaly, príp. obsahujúce stopové množstvá nebezpečnej látky,
rozpúšťadlá – t. j. riedidlá,
pesticídy – t. j. práškové, tekuté postreky,
nepoškodené žiarivky, neónové trubice a iný odpad obsahujúci ortuť,
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky.

VŠETKY chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu. Obaly MUSIA obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktorá je deklarovaná na obale...

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad!
 

Zároveň budú od stredy 20.10.2021 do piatku rána 22.10.2021 pristavené 3 kontajnery na veľkoobjemný odpad (VOO) a to za obecným úradom, v časti Záhrady a v časti Podháj pri stojiskách na separovaný odpad.  

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám:

Do veľkokapacitných kontajnerov patria:

napríklad koberce, podlahoviny, nábytok, matrace, detské kočíky...
 

Do veľkokapacitných kontajnerov NEpatria:

chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, komunálny odpad, tráva, lístie, konáre a pod, a tiež separovaný odpad ako papier, sklo, kovy, tetrapaky a plasty.
 

VOO môžete odovzdať aj v priebehu celého roka v Zbernom dvore spol. MAROT EKO, s. r. o.. Ten sa nachádza vedľa obecného „zeleného“ ZD.

Funkčné veľkorozmerné veci nemusia nevyhnutne skončiť v kontajneroch, ale môžete ich darovať aj cez facebookovú komunitnú stránku Darujem za úsmev - komunita Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Miloslavov. Prispejete tak nielen ku ďalšiemu využitiu vecí, ale ušetríte tak aj vysoké náklady za skládkovanie, ktoré sa premietajú do poplatkov za odpady pre nás všetkých...

 

Copyright © 2024 Šamorínčan