pondelok, 20. máj. 2024
Verejnosť sa nebude môcť zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva

Verejnosť sa nebude môcť zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva

4.5.2020, 06:27
Oznam

Zajtra sa uskutoční o 15:30 v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k platným opatrenia je tentoraz verejnosť zo zasadnutia vylúčená.

Mesto oznámilo, že záznam z rokovania bude do 48 hodín zverejnený na stránke mesta.

Program po kliknutí na čítaj ďalej.

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2020 o 15.30 hod. v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín.

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20.04.2020 mesto Šamorín je povinné z rokovania vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Záznam z rokovania bude do 48 h po ukončení rokovania zverejnený na webovom sídle mesta.

Program:

 • Otvorenie
 • Informácia primátora mesta o prijatých opatreniach na území Mesta Šamorín v súvislosti s pandémiou COVID -19
 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2019
 • Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2019
 • Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020
 • Návrh na schválenie VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 9/2009 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Šamorín
 • Návrh na schválenie VZN 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných zriaďovateľov na území Mesta Šamorín
 • Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020
  1. šport a mládež
  2. kultúra a cirkev

 • Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019
 • Návrh na schválenie Dodatku č. 1k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín
 • Interpelácie poslancov
 • Rôzne

Csaba Orosz

primátor mesta

Copyright © 2024 Šamorínčan