nedeľa, 26. máj. 2024
V chotári Šamorína vzniknú biokoridory

V chotári Šamorína vzniknú biokoridory

20.8.2021, 08:16
www.samorin.sk

Komisia ochrany životného prostredia mestského zastupiteľstva vlani na iniciatívu pracovníkov mestského úradu prerokovala a podporila osnovu koncepcie, ktorá má zvyšovať biodiverzitu v krajine.

V Šamoríne by takéto aktivity boli obzvlášť dôležité, nakoľko sa v posledných 30 rokoch stala naša krajina terčom vážnych environmentálnych vplyvov. V dôsledku výstavby Vodného diela Gabčíkovo bolo v katastri mesta vyrúbaných viac ako 1000 ha lesov. Po poklese hladín podzemnej vody a globálneho otepľovania zanikli v chotári podmáčané plochy a mokrade. Poľnohospodárska krajina je monotónna, namiesto pestrosti dominujú veľkoplošné láne a monokultúry. Všetky tieto zmeny súčasne výrazne prispeli k zníženiu biologickej rozmanitosti.

V súlade s vyššie uvedeným zámerom sa uskutočnilo dňa 16. augusta 2021 rokovanie príslušného odboru mestského úradu s predstaviteľmi spoločnosti Donau Farm, s.r.o., ktorá obhospodaruje v katastrálnom území nášho mesta približne stovky hektárov poľnohospodárskej plochy. Strany sa dohodli na tom, že do konca tohto roka sa obnovia poľné cesty v celkovej dĺžke cca. 2,2 km v katastrálnom území Šámotu, Kráľovianok a Mliečna. Okrem toho založia na území s rozlohou cca. 10 árov ovocný sad a aj popri ďalších poľných cestách vysadia pomocou aktivistov a s podporou fondov Európskej únie väčšie množstvo stromov. Malo by k tomu dôjsť v rámci kompenzácie výrubu stromov počas výstavby cyklotrasy Šamorín – Kvetoslavov.

Donau farm tiež prejavil ochotu vytvoriť v južnej časti Mliečna, pri poliach vedľa priesakového kanála vhodné podmienky pre prezimovanie vtákov európskeho významu (beluša veľká, labuť veľká, volavka popolavá) a to buď pomocou vytvorenia repkového pola s rozlohou min. 50 ha alebo inej vhodnej oziminy.

Koncepcia zahŕňa aj návrh na vytvorenie nových vetrolamov, pastvín pre včely a mokradí. Tieto prvky majú diverzifikovať krajinu v okolí mesta a zvýšiť rozmanitosť druhov rastlín a živočíchov v krajine.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan