utorok, 16. apr. 2024
vyrub stromy

Topoľ, alergie a výrub drevín

27.4.2020, 10:00
Peter Gábor

Téme alergénnych drevín v našom meste, prípadne ich výrubu, sme sa venovali pred pár dňami v našom článku: Topoľ a alergie

K uvedenej téme sme získali aj stanovisko Referátu ŽP z mestského úradu Šamorín. Keďže ide o rozsiahlejší materiál, tak vám ho prinášame samostatne.

Stanovisko:

Je to veľmi citlivá téma, a téma, ktorá nemá žiadne ideálne riešenie. V Šamoríne je množstvo drevín, kt. majú rôzny stupeň alergénov. Ministerstvo ŽP SR vydalo zoznam fytoalergénov, podľa ktorého sú silným alergénom napr. lieska, jelša, breza či dub.

Topoľ medzi silné alergény nepatrí. Má tú smolu, že produkuje "pozoruhodné" semená ...biele páperie,kt. "znečisťuje" v tomto období svoje okolie, ako ste písali aj Vy, môže zachytávať prach aj peľ ostatných kvitnúcich rastlín. Toto nepríjemné obdobie trvá možno 2-4 týždne podľa priebehu počasia. Žiaľ tohtoročné suché obdobie podporuje lietanie týchto chumáčikov na veľké vzdialenosti. Chýba jeden poriadny dážď a bolo by po probléme. Dobré v zlom je, že v tomto roku nosenie rúšok možno zmierňuje aj príznaky alergikov.

Práve dreviny sú tie, ktoré spríjemňujú mikroklímu v mestskom prostredí v letných mesiacoch, filtrujú vzduch, zachytávajú prach a rôzne, zdraviu škodlivé látky, ktoré produkuje pod našim nosom aj Slovnaft, vďaka ktorému okres Dunajská Streda zaznamenáva najviac pľúcnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, alergiu, astmu atď.

Z času na čas sa na nás obracajú ľudia s rôznymi žiadosťami na odstránenie, alebo radikálne orezanie resp. dekapitáciu týchto drevín. Neuvedomia si však, že vyrúbanie jedného, alebo dvoch-troch drevín ich problém nerieši. 200 ďalších rastlín spôsobuje alergiu, preto je podľa mňa dôležitejšie napr. pravidelné kosenie trávnatých plôch...

Mesto nevedie presné záznamy, koľko topoľov sa nachádza na území mesta, no ich počty sa postupne znižujú. Nie je to preto, že by ich mesto považovalo za príčinu alergií. Postupne sa odstraňujú jedince, ktoré sú za horizontom životnosti. Nahradzované sú drevinami nekvitnúcimi príp. plnokvetými, slabo alergénnymi.

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny stanovuje prísne podmienky výrubu. O výrub je možné požiadať na príslušnom tlačive, kt. nájdete aj na webovej stránke mesta http://samorin.sk/wp-content/uploads/2019/04/Ziadost-suhlas-vyrub-SK.pdf. Na tlačive je uvedený aj zoznam dokladov, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti (mapa, kt. umožní identifikáciu dreviny v teréne, súhlas vlastníka pozemku na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom, doklad o uhradení správneho poplatku.) Ak žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti správny orgán - mesto je povinné vrátiť žiadosť na doplnenie. Správny poplatok pre fyzickú osobu je 10 €, pre právnické osoby 100 €. O ďalšie doklady od žiadateľa v priebehu správneho konania môžu požiadať aj ostatní účastníci konania, ako napr. výpočet spoločenskej hodnoty dreviny, odborný posudok o zdravotnom stave dreviny (Inventarizácia a dendrologický posudok), lekársky posudok atď. A náklady na vypracovanie týchto dokumentov znáša žiadateľ. Pod ostatnými účastníkmi konania mám na mysli, že mesto je povinné tieto žiadosti resp. oznámenie o začatí konania v zmysle vyššie citovaného zákona zverejniť  na svojej webovej stránke. A väčšinou do týchto výrubových konaní sa zapájajú rôzne ochranárske združenia. A podľa toho, ako sa skomplikuje celý prípad počas konania, proces posudzovania môže trvať od 4-5 týždňov až do niekoľko mesiacov.

Ing.Arnold Kocsis - vedúci referátu

Referát ochrany životného prostredia Mestský úrad v Šamoríne

Hlavná 37 931 01 Šamorín

tel.: +421 31 590 04 29 fax.: +421 31 590 04 00

e-mail: arnold.kocsis [at] samorin.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan