utorok, 16. apr. 2024
Školáci sa po koronaprestávke vracajú do lavíc

Školáci sa po koronaprestávke vracajú do lavíc

31.8.2020, 07:24
aktuality.sk
ilustr. obrázok

No a o detailoch vyučovania bude rozhodovať aj akýsi semafor pravidiel počas pandémie koronavírusu. Pripravili sme teda prehľad toho najdôležitejšieho, čo by mal vedieť každý rodič, žiak či škola pred začatím školského roka. Tieto informácie vyplývajú z manuálu opatrení pre základné školy.

Každý školák musí mať pripravené dva podpísané dokumenty. Prvým je zdravotný dotazník, ktorý sa odovzdáva pri prvom nástupe žiaka do školy.

Rodič vo vyhlásení informuje o tom, či žiak vycestoval v termíne od 17. 8. do 1. 9. mimo územia Slovenska, a rovnako tiež, či sa dieťa v danom čase zúčastnilo na hromadnom podujatí – teda detskom tábore, športovom sústredení, svadbe či rodinnej oslave.

V prípade, že rodič odpovedal na jednu z dvoch otázok áno, musí do 16. septembra sledovať zdravotný stav školáka, ako aj osôb v jednej domácnosti.

Rodič tiež podpisuje, že u žiaka sa neprejavujú príznaky akútneho ochorenia a nebola mu nariadená karanténa. Rovnako sa zaručuje, že dieťa, rodičia alebo osoby žijúce v jednej domácnosti v priebehu ostatného mesiaca neprišli do kontaktu s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie: koronavírus, hnačku, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán či horúčkové ochorenie s vyrážkami.

Pri príchode do školy sa odovzdáva aj druhý dokument: vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

Rodič vo vyhlásení podpisuje, že sa u školáka neprejavili príznaky akútneho ochorenia: teplota nad 37,5 alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, skalený, zafarbený (žltý či zelený) výtok z nosa, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašel, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože či vyrážky a chrasty na koži.

Všetky dokumenty sú k dispozícii na tomto linku.

Kto nemusí nosiť rúško

Rodičia musia myslieť aj na to, že väčšina detí musí v škole povinne nosiť rúška: žiak musí mať po príchode do priestorov školy pri sebe hneď dve rúška. Jedno, v ktorom sa bude pohybovať po škole, a druhé v zásobe, ak by si zašpinil alebo nejakým spôsobom poškodil prvé rúško. Rovnako sa odporúča mať v zásobe aj papierové jednorazové vreckovky.

V prípade žiakov prvého stupňa je nosenie rúšok odporúčané, povinné je však pre všetkých žiakov druhého stupňa, ako aj stredoškolákov a vysokoškolákov. Rovnako to je aj v prípade pedagogických a nepedagogických zamestnancov či odborným zamestnancov, kde je aj možnosť využitia štítov.

Aj v prípade nosenia rúšok existujú výnimky, tie platia pre:

  • žiakov prvého stupňa ZŠ – rúško v interiéroch školy je len odporúčané, nie povinné;
  • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím;
  • deti do 3 rokov veku;
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra;
  • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania;
  • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok;
  • deti v interiéri materskej školy a jaslí;
  • osoby pri výkone športu.

V triedach, kde dochádza k premiešavaniu žiakov – ako sú napríklad cudzie jazyky, praktické vyučovanie –, sa žiakom odporúča nosiť rúško.

Zmení sa spôsob vyučovania?

Školy tentokrát nezačnú školský rok veľkou slávnosťou, ako to bývalo po minulé roky zvykom – výnimka platí len pre prvákov. Ale aj takáto uvítacia slávnosť sa odporúča len vonku s dostatočným odstupom, rúškami a len v sprievode rodičov.

Ak slávnosť prekazí zlé počasie, privítanie bude inidividuálne v každej prváckej triede. Ostatní žiaci budú mať otvorenie školského roka bez sprievodcov a v triede.

Keďže sa školáci museli učiť počas prvej vlny pandémie doma a každé z nich malo vlastné tempo učenia, bude tento rok vyučovanie na základných školách odlišné.

Vyučovať sa bude v troch na seba nadväzujúcich cykloch. V praxi to znamená, že vzdelávacie štandardy nebudú definované po ročníkoch, ale po cykloch. Pripomeňme, že obsahový štandard vymedzuje učivo, ktoré má učiteľ s deťmi prebrať a žiaci ho potom musia ovládať.

Podľa týchto pravidiel boli stanovené tri cykly základnej školy: 1. až 3. ročník, 4. až 5. ročník a 6. až 9. ročník. V praxi sa teda po novom stanovuje, čo má žiak ovládať v priebehu dlhšieho obdobia, ako je tradičný školský rok.

„Deti, ktoré si teraz napríklad v 1. ročníku niečo zásadné neosvojili, budú mať až do konca 3. ročníka čas na to, aby sa rozdiely medzi nimi vyrovnali,“ priblížilo tlačové oddelenie rezortu školstva.

Učitelia budú mať tiež možnosť zredukovať časť učiva, ktoré nie je až také podstatné.

Školy si budú môcť vybrať, či chcú učiť podľa cyklov alebo podľa  „starých pravidiel“ (podľa adaptovaných vzdelávacích štandardov a rámcových učebných plánov).

„Mnohé z nich totiž musia najskôr zrealizovať diagnostiku žiakov po ich návrate do škôl v septembri 2020, teda zistiť úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách. Až na základe jej výsledkov sa môžu rozhodnúť, že vstúpia do programu pilotného overovania,“ uvádza tlačové oddelenie rezortu školstva.

Novinky čakajú aj telesnú výchovu – deti ju predbežne do 20. 9. nebudú mať v telocvični, ale len vonku, napríklad na ihrisku. Takéto obmedzenie platí aj pre bazén či posilňovňu.

Ranný filter

Prvé dva týždne sú opatrenia v školách prísnejšie, keďže sa budú žiaci vracať z dovoleniek alebo táborov. Deti pri vstupe teda čaká aj ranný filter. V prípade väčších škôl je môžné, že nástup do školy bude rozdelený v desaťminútových intervaloch.

Ak by žiakovi namerali telesnú teplotu 37 až 37,5 stupňov Celzia, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Pokiaľ by bola teplota aj po troch merania vyššia ako 37,2 žiak nebude môcť vstúpiť do školy. V prípade, že by nebol pri meraní teploty prítomný aj rodič, žiak si bude musieť nasadiť rúško a bude izolovaný v izolačnej miesnosti, kým si po neho nepríde zákonný zástupca.

Následne ak žiakovi počas domácej izolácie klesne teplota a nemá príznaky akéhokoľvek ochorenia, na ďalší deň sa môže zúčastniť na vyučovaní – v prípade, že prejde ranným filtrom.

Ak sú v škole súrodenci a ranným filtrom neprejde len jeden z nich, druhý sa môže zúčastniť na vyučovaní. Ministerstvo píše, že sa každý školák posudzuje osobitne.

Podobne ako to bolo aj v júni, keď sa na mesiac otvorili školy, ani teraz sa rodičia nemôžu pohybovať v priestoroch školy. S výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy, tých môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Hygenia v škole

Samozrejmosťou pre zabránenie šírenia koronavírusu je dôsledna hygiena a dezifenkcia priestorov.

V triede, v ktorej bude vyučovanie, musí byť zabezpečné časté priame vetranie. Ministerstvo školstva tiež odporúča vyučovať ucelene v triedach a nestriedať pri výučbe triedy. Upozorňuje tiež, že nie je vhodné, aby sa žiaci počas prestávky prechádzali po chodbách.

Toalety musia byť povinne vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami. Rovnako ako v júni ani teraz sa neodporúčajú textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk – rovnako tiež nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne (počas prvých dvoch týždňov), respektíve podľa potreby školy. Čistenie všetkých tried a miestností, v ktorých sa pohybovali či už žiaci, alebo zamestnanci, sa majú vykonávať najmenej raz denne.

Dezinfekcia dotykových plôch, povrchov alebo predmetov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne – v praxi ide napíklad o čistenie kľučiek dverí.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan