nedeľa, 21. apr. 2024
odvoz odpadu

S trvalým pobytom vo Hviezdoslavove je možné za odpad v r. 2021 platiť až o 40% menej

8.12.2020, 08:00
Hviezdoslavov

Podľa VZN č. 3/2020, ktoré nájdete na stránkach obce môžu občania s trvalým pobytom v obci ušetriť až 40% na poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu.

Obec dnes len poukazuje na túto zákonnú možnosť občanov a zároveň poukazuje na skutočnosť, že pri žiadosti o zníženie poplatku bude brať do úvahy či má žiadateľ/poplatník v obci trvalý pobyt. Obec zároveň vyzýva občanov s trvalým pobytom, aby si túto svoju zákonnú možnosť, aj s ohľadom na zvýšené náklady za vývoz komunálneho odpadu a s tým súvisiaci zvýšený poplatok, uplatňovali.

Na rok 2021 zvýšili zľavu pre poplatníkov s trvalým pobytom (TP) na 40%. Obyvatelia obytného súboru Hviezdne bývanie, kde sú poplatníkmi správcovia, môžu požiadať svojho správcu o túto úľavu písomne a preukázaním sa TP. Ten následne požiada o úľavu obec.

Našou snahou je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení občania. Tieto osoby, ak  žijú v domácnosti o max. 2 osôb, môžu opäť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad, tento rok až o 60% v rámci rozsahu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Poplatníkom z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktorí požiadajú obec o zmenu 240-litrovej nádoby na zmesový odpad za 120-litrovú, obec bezplatne zabezpečí výmenu (odvoz) tejto nádoby a dovezie podľa požiadavky 120 l nádobu na zmesový odpad.

Viac na stránkach obce - tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan