štvrtok, 23. máj. 2024

Referent/ka ekonomického oddelenia

25.1.2022, 08:09
Peter Gábor

Referent/ka ekonomického oddelenia

Miesto práce: Hviezdoslavov


Požiadavky na uchádzača:

    • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru – znalosť účtovníctva v RO a PO nutná,
    • prax v odbore min. 5 rokov,
    • znalosť SW programov Word, Excel, Outlook, ovládanie internetu,
    • ovládanie štátneho jazyka,
    • zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť i schopnosť tímovej práce,
    • komunikačné zručnosti.

K žiadosti je potrebné priložiť:

    • profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov,
    • súhlas so sprac. osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch,
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
    • motivačný list,
    • osobný dotazník.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ver. záujme v znení nesk. predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ver. záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo ver. záujme. Plat od 1.150,- EUR / brutto.

Náplň práce:

    • vedenie finančného účtovníctva obce,
    • inventarizácia majetku obce,
    • spracovanie štvrťročných výkazov,
    • príprava materiálov na obecné zastupiteľstvo,
    • spracovanie návrhu finančného a programového rozpočtu,
    • spracovanie záverečného účtu obce, výročnej správy obce.

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Hviezdoslavov, Hlavná ul. č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer (TPP)

Termín nástupu: ihneď, príp. dohodou

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti výlučne písomne na adresu Obec Hviezdoslavov, Hlavná ul. č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov do 11.02.2022.
Obálku označte “Referent ekonomického oddelenia – neotvárať“.

Ďalšie informácie poskytne osobne alebo telefonicky prednostka obecného úradu:

    • Tel. č. 031/560 36 26, Prednosta [at] Hviezdoslavov.sk

KontaktovaÉ budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich vyššie uvedené požiadavky.

Copyright © 2024 Šamorínčan