pondelok, 15. apr. 2024

Referent sociálnej a bytovej agendy

27.12.2021, 17:06
Peter Gábor

Referent sociálnej a bytovej agendy - Mesto Šamorín

Miesto práce: Šamorín


V Šamoríne, dňa 20.12.2021 Mesto Šamorín v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent sociálnej a bytovej agendy Mestského úradu v Šamoríne s nástupom do práce 1.3.2022

Podmienky účasti výberového konania:

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,

- prax min. 5 rokov,

- znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel),

- znalosť platnej legislatívy v oblasti sociálnych vecí, verejnej správy a samosprávy,

- schopnosť a chuť učiť sa a pomáhať,

- empatické správanie, schopnosť vžiť sa do situácie iných ľudí,

- ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom,

- znalosť maďarského a ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,

Prihlášku (obsahujúcu aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas výberového konania), spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom, úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu, kópiou dokladov o ďalšom vzdelaní spolu s výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) žiadame zaslať do 18.01.2022 (utorok) na adresu Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uvedené budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.

Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na www.samorin.sk. Obálku označte s nápisom “Výberové konanie – odborný referent sociálnej a bytovej agendy Mestského úradu

Copyright © 2024 Šamorínčan