utorok, 19. okt. 2021 - Kristián
vodozadrny park hviezdoslavov2

Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky

28.9.2020, 13:56
Peter Gábor

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 schválilo zmluvu o dielo medzi obcou Hviezdoslavov a SCALE STUDIO, a. s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať v dobe do 31.10.2020 dielo pre objednávateľa, t. j. projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie – „Vodozádržné opatrenia v obci Hviezdoslavov“, a to na základe uskutočneného verejného obstarávania, za celkovú cenu za dielo 10.800,- EUR vrátane DPH. Zmluva bola doplnená podľa pripomienok OZ.

Konkrétnym hlavným cieľom projektu vo Hviezdoslavove je kompletná, významná a moderná revitalizácia verejného priestoru – predovšetkým Parku P. O. Hviezdoslava, okolia obecného úradu, kultúrneho domu, resp. vnútrobloku Lipového námestia, obnova a modernizácia všetkých spevnených plôch a dlažieb v súčasnom centre obce, významné parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie na zavlažovanie, zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické zmeny, realizácia vodných prvkov a pod.. V súbehu s priestorom na Pažiti, kde rastie nová, veľká základná škola, či kostol s prednámestím, by tak mohol vzniknúť atraktívny, otvorený, moderný a vzdušný veľkopriestor s mnohými tzv. "zelenými" prvkami.

Ateliér SCALE STUDIO, a. s. už horlivo na projekte, ktorý pomenovali Vodozádržný park Hviezdoslavov, pracuje a verejnosti posúva aj dvojicu pracovných vizualizácií. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10-miliónov EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200-tisíc EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky
Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky
Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky
Copyright © 2021 Šamorínčan