streda, 19. jún. 2024
Príspevok za ubytovanie utečenca. Základné otázky a odpovede

Príspevok za ubytovanie utečenca. Základné otázky a odpovede

5.4.2022, 10:07
KR PZ Trnava

Ubytovali ste ľudí so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny a chcete si dať preplatiť náklady? Prinášame vám základné informácie.

 
POZOR: PRVÝ VÝKAZ MUSIA NEPODNIKATELIA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO ŠTVRTKA 7. APRÍLA
Príspevok za ubytovanie rieši zákon o azyle (súkromné osoby a niektoré ďalšie subjekty) a zákon o podpore cestovného ruchu (hotely a penzióny). Nižšie nájdete podrobnosti o vyplácaní príspevku v zmysle zákona o azyle, ktorý je v pôsobnosti ministerstva vnútra. 

KDE NÁJDEM VŠETKY VZORY DOKLADOV A TLAČÍV?
Toto je pre Vás kľúčový odkaz: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
Podrobnosti pri vyplácaní príspevku rieši nariadenie vlády účinné od 31. marca. Nájdete ho TU: https://www.slov-lex.sk/pravne.../SK/ZZ/2022/99/20220331

AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU?
Príspevok  sa poskytuje vo výške:
7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

KTO MÔŽE ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK Z MINISTERSTVA VNÚTRA?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
▪ vlastníci  bytov a rodinných domov
▪ tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)
▪ obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).
Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. 

AKO SI UPLATŇUJÚ PRÍSPEVOK HOTELY?
Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu a je v gescii ministerstva dopravy. 
Viac TU: https://www.mindop.sk/lex-ukrajina...

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE?
Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

AKÝ JE POSTUP?
- do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz
- obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
- ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca 
- obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.
- predpoklad prvých platieb je začiatkom mája.

AKÉ NEHNUTEĽNOSTI MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ NA DOČASNÉ UBYTOVANIE ODÍDENCA?
V prípade nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu. 
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2. 

MUSÍM OBCI HLÁSIŤ VOPRED, ŽE PLÁNUJEM UBYTOVAŤ ODÍDENCA?
Táto povinnosť sa vzťahuje len pre právnické osoby, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia. 
Pred začatím poskytovania ubytovania odídencom musia oznámiť obci, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie.

AK MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI BÝVA V MESTE, ALE NEHNUTEĽNOSŤ JE REGISTROVANÁ NAPR. V INEJ OBCI, CEZ KOHO SI MAJITEĽ UPLATŇUJE PRÍSPEVOK?
Miestna príslušnosť obce je daná podľa územného obvodu obce, kde sa nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie nachádza. Pobyt vlastníka nehnuteľnosti v tomto prípade nie je relevantný.

MÁ V TEJTO SÚVISLOSTI POVINNOSTI AJ ODÍDENEC?
Áno. Má povinnosť s oprávnenou osobou uzatvoriť zmluvu. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť, uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. 
Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Táto povinnosť sa týka všetkých odídencov vrátane detí.

AKÝM SPÔSOBOM BUDE VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTI DOKAZOVAŤ UBYTOVANIE ODÍDENCOV, ČO BUDE MUSIEŤ DOLOŽIŤ?
Základnou podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, to znamená, že nejde o akéhokoľvek štátneho príslušníka Ukrajiny, ale iba o osobu, ktorá má udelený status dočasného  útočiska. 
Zároveň odídenec sa podľa zákona musí raz v mesiaci hlásiť príslušnej obci, v ktorej sa mu poskytuje ubytovanie. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom túto predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

V AKEJ FORME PREDKLADÁ OPRÁVNENÁ OSOBA DOKUMENTY OBCI?
Oprávnená osoba predkladá obci originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru zverejneného na www.minv.sk a www.ua.gov.sk. 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.
V tejto súvislosti odporúčame vyhotovovať zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi minimálne v troch rovnopisoch. 
V prípade spoluvlastníkov nehnuteľnosti zmluvu o poskytnutí ubytovania podpisujú všetci spoluvlastníci. Výkaz postačí, ak bude podpísaný jednou osobou. Je vecou spoluvlastníkov dohodnúť sa, kto z nich vyplní výkaz a účet ktorého z nich uvedie vo výkaze. 
V zmluve sa uvádza trvalé bydlisko odídenca v domovskej krajine, trvalý pobyt v domovskej krajine je jednou z náležitostí dokladu o tolerovanom pobyte. 
Doba, do ktorej sa zmluva uzatvára, je na dohode medzi oprávnenou osobou a odídencom. Je na zmluvných stranách, na ako dlho uzatvoria zmluvu. Môžu ju uzatvoriť aj na dlhšiu dobu, ako je do konca júna. Avšak príspevok je možné si uplatňovať iba za ubytovanie poskytnuté najdlhšie do 30. 6. 2022.
Do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba obci úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na www.minv.sk a www.ua.govsk.

MÔŽE OPRÁVNENÁ OSOBA DORUČIŤ DOKUMENTY POTREBNÉ PRE VYPLÁCANIE PRÍSPEVKU POŠTOU ALEBO SPROSTREDKOVANE?
Zákon neukladá oprávnenej osobe povinnosť predkladať originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi, čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky ani výkaz osobne. 
Pri využití poštovej prepravy sa však oprávnená osoba vystavuje riziku, že nestihne zákonom ustanovenú lehotu.

AKÝM SPÔSOBOM SA DO VÝKAZU BUDE UVÁDZAŤ UBYTOVANIE ZA MESIAC FEBRUÁR?
Keďže postup sa začne uplatňovať koncom marca, v mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace marec 2022 a február 2022.; ministerstvo poukáže peniaze obciam do konca apríla, obec by mala vyplácať prenajímateľov do 5 pracovných dní od prijatia peňazí od ministerstva, t. j. predpoklad prvých platieb je začiatkom mája.

KDE A AKÝM SPÔSOBOM SI MÁM UPLATNIŤ PRÍSPEVOK?
Príspevok sa uplatňuje na obci. Oprávnená osoba je povinná predložiť obci originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra. 
Pokiaľ žiadosť podáva právnická osoba v nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo spravuje, je povinná predložiť originál zmluvy o správe nehnuteľnosti.
Oprávnená osoba predkladá do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi, obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý sa  nachádza na webe ministerstva.

U BYTOVANÁ JE NAPR. MATKA A JEJ DVE DETI. V ZMLUVE SA NEHOVORÍ O POČTE UBYTOVANÝCH. MAJÚ BYŤ TEDA UZATVORENÉ TRI ZMLUVY ALEBO ...? 
Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť, uzatvára zmluvu zákonný zástupca. Medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje
uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci. Jednotlivých ubytovaných odídencov (rodinu) uvedie oprávnená osoba vo výkaze.

MÔŽE ZA VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI PRINIESŤ ZMLUVU AJ INÁ OSOBA?
Zmluvu aj výkaz podľa zákona predkladá oprávnená osoba.

JE MOŽNÉ PODÁVAŤ TIETO DOKUMENTY ELEKTRONICKY? 
Áno, dokumenty je možné predkladať v elektronickej podobe, avšak za dodržania zákonných podmienok definovaných zákone č. 305/2013 Z. z.

ODOVZDÁ OPRÁVNENÁ OSOBA OBCI ORIGINÁL ALEBO FOTOKÓPIU ZMLUVY S ODÍDENCOM?
Musí byť predložený originál zmluvy, kópia nepostačuje. Odporúčame si na tieto účely vyhotovovať minimálne 3 rovnopisy zmluvy zo strany oprávnených osôb.

MÔŽEM POŽADOVAŤ ÚHRADU PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE ODÍDENCA ZA DRUŽSTEVNÝ BYT, PRIČOM NA KATASTRI JE AKO VLASTNÍK ZAPÍSANÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO?
Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Uvedená osoba nie je vlastníkom bytu, a preto nie je oprávnenou osobou v zmysle zákona o azyle.

KTO BUDE VYPLÁCAŤ PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU ZA UBYTOVANIE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV?
Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec; na účet v banke alebo v hotovosti. ➡ K výplate finančných prostriedkov oprávnenej osobe, teda prenajímateľovi, dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane poukázané od ministerstva vnútra.
Systém bude taký, že do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz, obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 
Ministerstvo po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu každej z obcí do konca kalendárneho mesiaca. 
Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia peňazí od ministerstva vnútra.
Vzor výkazu a prehľadu je zverejnený na webe minv.sk a ua.gov.sk, takisto vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi, ktorej uzavretie je podmienkou na to, aby mohol byť príspevok za ubytovanie poskytnutý.

AK MAJITEĽ NEHNUTEĽNOSTI NEPODÁ ZMLUVU V DANOM MESIACI, JE MOŽNÉ PODAŤ ZMLUVU AJ SPÄTNE V NASLEDUJÚCOM MESIACI?
Oprávnená osoba predkladá obci originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru zverejneného na www.minv.sk a www.ua.gov.sk. Zmluva je zákonnou náležitosťou na poskytnutie príspevku. Ak ju oprávnená osoba nepredloží, obec výkaz tejto osoby nezaradí do prehľadu, ktorý zasiela okresnému úradu. O tomto upovedomí oprávnenú osobu.

ZA AKÚ DOBU SA POSKYTUJE PRÍSPEVOK?
Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
Podľa nariadenia vlády č. 99/2022 Z. z. si možno príspevok uplatniť za ubytovanie odídenca poskytnuté najdlhšie do 30. júna 2022.

AKÉ SÚ OBMEDZENIA PRE POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU?
Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu (§ 27 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z. ) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov (napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov). 
Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení.

Copyright © 2024 Šamorínčan