sobota, 25. máj. 2024

Pracovník/čka obecnej údržby (od 850 EUR)

25.1.2022, 08:05
Peter Gábor

Pracovník/čka obecnej údržby

Miesto práce: Hviezdoslavov


Požiadavky na uchádzača:

    • stredoškolské vzdelanie - vyučený v odbore výhodou,
    • vodičský preukaz min. skupiny „B“ (skupina „T" výhodou),
    • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim údržby,
    • ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
    • precíznosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť i schopnosť tímovej práce.

K žiadosti je potrebné priložiť:

    • profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,
    • súhlas so sprac. osob. údajov uvádzaných v žiadosti a dokladoch,
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
    • motivačný list.

Platové podmienky:
V zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov, zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018
Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Min. 850,- EUR / brutto.

Náplň práce:
    • správa ciest, chodníkov, športovísk, ihrísk a obecných pozemkov podľa ročného obdobia,
    • pravidelný dohľad a kontrola nad majetkom obce, školskými zariadeniami a pod.,
    • bežné údržbárske práce v interiéri a exteriéri,
    • udržiavanie čistoty v celej obci,

    • údržba zelene v celej obci,
    • súčinnosť pri príprave obecných akcií (Majáles, Deň detí, Deň obce, Mikuláš a pod.).

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Hviezdoslavov (Obec Hviezdoslavov)

Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer (TPP)

Termín nástupu: Ihneď, príp. dohodou

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti výlučne písomne na adresu Obecný úrad Hviezdoslavov, Hlavná ul. č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov - do 11.2. 2022.
Obálku, prosíme, označte “pracovník obecnej údržby - neotvárať".

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich vyššie uvedené požiadavky...

Copyright © 2024 Šamorínčan