utorok, 16. apr. 2024
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

10.12.2020, 10:00
Peter Gábor

Vo utorok 15. decembra 2020 o 15.30 hod. sa v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva.

Program:

1) Otvorenie

2) Správa o kontrole plnenia uznesení

3) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne č. 13/2020/V. zo dňa 06.02.2020

4) Návrh na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šamorín (Mgr. Dávid Vincze –Mesto Šamorín)

5) Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ (Ing. Ján Starý amanželka Adriana, Ing. Radoslav Nôžka a manželka Slavomíra)

6) Návrh na schválenie „Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení výstavby parkovacích kapacít“ (Gabriela Krajcsovicsová)

7) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemky v k. ú. Šamorín (CONCRETE SK, s. r. o.)

8) Návrh na schválenie finančného vyrovnania kúpnej ceny pozemku v k. ú. Šamorín (Ladislav Sándor a manželka Alžbeta)

9) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021

10) Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2021

11) Interpelácie poslancov

12) Podnety občanov

13) Rôzne

Copyright © 2024 Šamorínčan