štvrtok, 25. júl. 2024
Pozvánka na štvrtkové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na štvrtkové zasadnutie mestského zastupiteľstva

7.2.2022, 12:30
www.samorin.sk

Vo veľkej sále MsKS v Šamoríne sa vo štvrtok 10. februára o 15.30 h uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

Program:
1) Otvorenie
2) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Šamorín na roky 2022, 2023, 2024
3) Návrh na schválenie viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2022 – 2024
4) Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Šamorín
5) Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šamorín
6) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šamorín, v znení VZN č. 11/2017 a VZN č. 9/2019
7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 2/2022 o podrobnostiach financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2022
8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 3/2022, ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách a plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín
9) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 4/2022 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve Mesta Šamorín
10) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (RNDr. M. Nahálka a manželka Renáta)
11) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Donau farm Šamorín s. r. o.)
12) Návrh na schválenie odkúpenia nehnuteľnosti v k. ú. Mliečno (K. Kovácsová)
13)Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (M. Hrančo, M. Kálmánová)
14)Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Mliečno (M. Schmidt, I. Zvardoňová)
15) Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (AREA Šamorín, s. r. o.)
16) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. Šamorín (Ing. N. Brunová a spol.)
17) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. Mliečno (V. Horváthová)
18) Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na pozemok v k. ú. Bučuháza (MNM tech s. r. o.)
19) Príkaz primátora Mesta Šamorín č. 15/2021 na vykonanie VI. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021
20) Návrh na vymenovanie nového člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
21) Interpelácie poslancov
22) Podnety občanov
23) Rôzne
 

Copyright © 2024 Šamorínčan