sobota, 20. júl. 2024
Pozvánka na štvrtkové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na štvrtkové zasadnutie mestského zastupiteľstva

2.11.2021, 09:45
www.samorin.sk

Vo veľkej sále MsKS v Šamoríne sa vo štvrtok 4. novembra o 15.30 h uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Program:

1)  Otvorenie
2)  Správa o kontrole plnenia uznesení
3)  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2021
4)  Návrh na schválenie zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva v Šamoríne
5)  Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta (služobné motorové vozidlo)
6)  Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 9/2021, ktorým sa mení VZN mesta Šamorín č. 8/2019 o
prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín

7)  Návrh na schválenie VZN mesta Šamorín č. 10/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Šamorín

8)  Návrh na schválenie prevodu nájomného práva – záhrada na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín (Helena Romančíková)

9)  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností – záhrad na Pomlejskej ul. v k. ú. Šamorín

10)  Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (MUDr. Roman Sovík)

11)  Návrh na schválenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Bučuháza (RNDr. Miroslav Nahálka a manž. Renáta)

12)  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Agrosam s. r. o.)

13)  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Ing. Ján Starý a manž. Adriana, Ing. Radoslav Nôška a manž. Slavomíra)

14)  Návrh na schválenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Šamorín (Mgr. Lucia Horváthová)

15)  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (MUDr. Roman Sovík)

16)  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (Donau farm Šamorín, s. r. o.)

17)  Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena„ na pozemky v k. ú. Šamorín (Fontee s. r. o.)

18)  Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín na zaraďovanie súkromnej materskej školy a súkromného školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín

19)  Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia mestskej knižnice v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania

20)  Návrh na schválenie projektu s názvom „Modernizácia a rozvoj MsKS v Šamoríne, zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov“ vrátane jeho spolufinancovania

21)  Interpelácie poslancov
22)  Podnety občanov
23)  Rôzne
 

Copyright © 2024 Šamorínčan