sobota, 25. máj. 2024
Pozor, v máji sa uskutoční zápis do materských škôl

Pozor, v máji sa uskutoční zápis do materských škôl

2.3.2020, 11:32
Oznam

Od 11. do 15. mája sa v našom meste uskutoční zápis detí do materských škôl. Rodičia môžu prihlásiť dieťa do jednej z ôsmich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti mesta. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl.

Náležitosti žiadosti:

 1. Osobné údaje (v zmysle § 11, ods. (6) školského zákona č. 245/2008)
  a) o deťoch a žiakoch v rozsahu
  1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
  b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).
  II. Vyučovací jazyk (slovenský alebo maďarský)
  III. Pobyt dieťaťa v materskej škole (celodenný alebo poldenný)
  IV. Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo materskú školu
  V. Nástup dieťaťa do materskej školy (od dňa .............)
  VI. Dátum a podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa prijíma predovšetkým:

 • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú školu nepretržite v školskom roku 2020/2021 od septembra 2020.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Súvisiaci článok: Vyrúbať kvôli škôlke 50 stromov

Materské škôlky v meste:

Snímka obrazovky 2020-03-02 o 11.35.48

 

Copyright © 2024 Šamorínčan