pondelok, 22. júl. 2024
križovatka kaufland

POZOR: Od dnes platí zákaz vjazdu z kruhového objazdu pri Kauflande na Kasárenskú!

19.7.2019, 07:21
samorin.sk

Ako uvádza na svojej stránke mesto od dnes sa nedostanete od Kauflandu na Kasárenskú ulicu. Ku zmene organizácie dopravy dochádza na základe iniciatívy občanov menovanej ulice.

Viac info po kliknutí na čítaj ďalej.

Kasárenská ulica pred niekoľkými rokmi bola ešte slepou ulicou. Jej koniec bol napojený na Bratislavskú cestu iba poľnou cestou, ktorá viedla popri bývalého areálu dostihovej dráhy. Územný plán nášho mesta v tejto lokalite umožňuje výstavbu obchodných centier a občianskej vybavenosti. Takéto funkčné využitie územia bolo logické vzhľadom na to, že sa nachádza na kraji mesta a obchodné centrá sú dostupné priamo z medzinárodnej cesty prvej triedy.

 
Pred piatimi rokmi sa oproti predajne Lidl postavilo obchodné centrum Kaufland a poľná cesta sa na konci Kasárenskej ulice prebudovala na motorovú cestu s asfaltovým povrchom. V tom čase sa začali problémy s intenzitou dopravy na Kasárenskej ulici a na adresu Mesta postupne prichádzali sťažnosti obyvateľov.

 
Na zmiernenie negatívnych vplyvov dopravy Mesto uplatnilo v dotknutej lokalite niekoľko  opatrení. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov sa na Jazdeckej ulici vybudoval chodník a za účelom zníženia tranzitnej dopravy sa zaviedlo zjednosmernenie. Čo však znižuje intenzitu dopravy na jednej ulici, zvyšuje premávku v druhej lokalite. Aj v tomto prípade sa časť dopravy presunula na Kasárensku ulicu a zvýšila sa  nespokojnosť tamojších obyvateľov.

 
Kasárenská ulica má dobré parametre: široká cesta, izolačná zeleň a chodníky po celej dĺžke ulice, no napriek týmto argumentom sa hlasy tamojších obyvateľov neutíšili. Podľa názoru odborníkov dnešnú situáciu by v dlhodobom horizonte malo zmierniť postavenie plánovaného západného obchvatu a prestavba križovatky Bratislavská – Vinohradská – Parková. Ľahší spôsob odbočenia v tejto križovatke smerom na Bratislavu by mal znížiť tranzitnú dopravu na Kasárenskej ulici.

 

V rámci projekčných prác bol vykonaný dopravný prieskum a dokončuje sa posúdenie variantných riešení okružnej alebo inteligentnej semaforovej križovatky. Spomenuté projekty sú v štádiu riešenia a ich uskutočnenie je otázkou nasledujúcich rokov.
Obyvatelia Kasárenskej ulice však urgovali okamžité opatrenia. Z toho dôvodu Mesto začalo hľadať také riešenia, ktoré už v súčasnosti prispievajú k zmierneniu negatívnych vplyvov dopravy. Vyznačili sa priechody pre chodcov, umiestnili sa 3 spomaľovacie prahy a výstražné tabule. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s obyvateľmi a miestne šetrenia s dopravnými policajtmi okresu. Podľa názoru obyvateľov doteraz zavedené opatrenia nie sú uspokojivé. Posledné stretnutie sa konalo 5. júna 2019 na mestskom úrade v prítomnosti cca. 40 obyvateľov ulice. Obyvateľom bolo ponúknuté riešenie, ktoré síce znižuje tranzitnú dopravu cez Kasárenskú ulicu, ale výrazne obmedzí aj ich doterajšie dopravné návyky.

 

Výsledkom stretnutia je, že vedenie mesta sa dohodlo s obyvateľmi na riešení, ktoré automobilovú dopravu, vychádzajúcu z parkoviska obchodného centra Kaufland nasmeruje na Bratislavskú cestu, čiže zakáže sa vjazd v smere do mesta na Kasárenskú ulicu. Výnimkou budú iba zásobovacie vozidlá obchodného centra. Spoločnosť Area Šamorín už umiestnila potrebné dopravné značenia, ktoré budú odkryté 19. júla. Vodiči si od piatku budú musieť uvedomiť, že z kruhového objazdu pred Kauflandom nebude povolené pokračovať v ceste smerom na Kasárenskú ulicu.

 
Mesto medzitým robí všetko preto, aby zlepšilo napojenie obchodných centier na Bratislavskú cestu, aby návštevníci nezaťažovali tranzitnou dopravou priľahlé miestne komunikácie. Obchodná štvrť sa ďalej rozširuje a minulý rok sa odovzdalo obchodné centrum Retailbox oproti predajne Lidl. Mesto požadovalo od investora prestavbu a rozšírenie križovatky na strane novovzniknutých obchodov. Prejazdnosť križovatky sa rozšírením dopravných pruhov na strane Lidl mierne zlepšila.
Podobné rozšírenie sa plánuje aj na druhej strane semaforom riadenej križovatky.

 

Cieľom je, aby vo všetkých štyroch vetvách boli samostatné pruhy na všetky smery, t.j.: vpravo, rovno, vľavo. Takéto usporiadanie križovatky so súčasným inteligentným semaforovým riadením, ktoré v reálnom čase sleduje intenzitu dopravy, zabezpečuje väčšiu priepustnosť, rýchlejší a bezpečnejší prejazd. Napriek všeobecne známej mestskej „legende“, takáto križovatka má ďaleko lepšie kapacitné vlastnosti ako okružná križovatka. Prípravu projekčných prác týkajúcich sa ďalšieho rozširovania križovatky financuje obchodná spoločnosť Kaufland.

 
Na základe predbežne predložených projektov Mesto už začalo jednania s dotknutými vlastníkmi a štátnymi orgánmi. Uskutočnenie samotnej prestavby križovatky je otázkou nasledujúcich rokov.

Copyright © 2024 Šamorínčan