streda, 17. apr. 2024
Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu

Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu

2.11.2021, 08:28
www.samorin.sk

Samospráva mesta Šamorín tento rok po prvýkrát vyhlásila program participatívneho rozpočtu a vyčlenila 15-tisíc eur na realizáciu projektov od občanov. Do konca júla bolo na mestský úrad podaných celkovo 18 projektov s celkovým rozpočtom 39 520 eur. Od 11. do 24. októbra 2021 sa uskutočnilo sms-hlasovanie. Na základe výsledkov hlasovania schválila pracovná skupina – komisia zriadená v zmysle pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Šamorín nasledovné projekty:

Biologická externá učebňa na dvore ZŠ Mateja Bela

Zážitkové učenie prináša najlepšie výsledky.  Rada rodičov základnej školy Mateja Bela preto v spolupráci pani učiteľkami vypracovala projekt na úpravu školského dvora a vybudovanie prestrešeného miesta s lavičkami, stolmi a rôznymi bio-ekologickými prvkami, ktoré budú môcť na zážitkovú výučbu využívať nielen počas hodín biológie, ale poskytne príjemný priestor aj na ostatné hodiny a aktivity v školskom klube. Učebňa nadviaže na novú bylinkovú záhradu, ktorá pribudla na školský dvor tento rok v júni v rámci cezhraničného projektu.
Predkladateľ: Rodičovské združenie Základnej školy M. Bela
Požadovaná suma: 2 400 €
Počet hlasov: 803

Exteriérová učebňa

ZŠ Mateja Korvína sa zapojila do viacero aktivít na ochranu životného prostredia. Najnovším projektom bol MOSONHERB, v rámci ktorého sme vybudovali vyvýšené záhony, bylinkovú záhradu, o ktorú sa starajú žiaci. V danej aktivite by sme chceli pokračovať  a vedľa záhonov by sme chceli vybudovať exteriérovú učebňu. Trieda umiestnená v prostredí školskej záhrady by prirodzene nabádala na experimentovanie, objavovanie a pozorovanie, bola by prirodzene zdravým a motivujúcim prostredím. V časoch pandémie by zabezpečila aj alternatívny spôsob výuky.
Predkladateľ: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, ZŠ Mateja Korvína s VJM Šamorín
Požadovaná suma: 3 000 €
Počet hlasov: 712

Náučná záhrada pre deti na dvore MŠ Mliečno

Hlavným cieľom projektu je vybudovať vyvýšené záhony na dvore MŠ Mliečno a tým vybudovať deťom malú záhradku. Vybudovaním záhradky pre deti  vytvoríme niekoľko dôvodov, prečo by naše deti mali začať so záhradkárčením čo najskôr, pretože práca v záhrade učí deti užitočným zručnostiam v živote a zvyšuje atraktivitu zeleniny v ich očiach. Záhradníctvo s deťmi je skvelý spôsob, ako ich naučiť o prírodnom svete okolo nich. Starostlivosť o záhradu naučí naše deti dlhodobému záväzku. Každý predsa vie, že o záhradu sa treba pravidelne starať. Výsledky projektu budú slúžiť deťom, obyvateľov mestskej časti Mliečno a rovnako aj okoloidúcim návštevníkom.
Predkladateľ: Juraj Nagy
Požadovaná suma: 1330 €
Počet hlasov: 379

Ochrana 30-ročných topoľov

Cieľom projektu je záchrana stromoradia 30-ročných topoľov popri priesakovom kanáli
v okolí Čilistova, ktoré každoročne v zimnom období ničia bobry.
Za posledné roky už spadla takmer polovica vysokých stromov na danom úseku, ktoré majú ekologický a celospoločenský význam, keďže oddeľujú polia od kanálu a hrádze a vytvárajú veternú a slnečnú ochranu. Prispievajú k biodiverzite, užitočné sú pre poľnohospodárstvo a zároveň svojou vizuálnou krásou pôsobia na veľkom území esteticky.
Zámerom projektu je zabezpečiť ochranné a pracovné pomôcky (napr. ochranné pletivo, nástroje) a nové stromčeky určené na výsadbu v tejto lokalite.
Predkladateľ: Juraj Nagy
Požadovaná suma: 2 000 €
Počet hlasov: 304

Obnova detského ihriska pri MŠ Poľovnícka

Zámerom projektu je revitalizácia a rozšírenie detského ihriska pri MŠ Poľovnícka. Detské ihrisko má v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pre detí všetkých vekových kategórií predstavuje možnosť zmysluplného trávenia voľného času i významnú výchovno – vzdelávaciu funkciu. Hrou sa deti učia samostatnosti. Súčasné detské ihrisko popri materskej školy si vyžaduje rozšírenie. Vybudovaním novej preliezkovej zostavy sa zvýši pohybová aktivita detí. Zabezpečením aktívneho pohybu výrazne zvýšime prevenciu vzniku rastúcej detskej nadváhy a obezity, a zároveň podporíme priestor pre spoločenský kontakt detí a rodičov.
Predkladateľ : Dobrovoľníci a rodičia pri MŠ Poľovnícka
Požadovaná suma: 2 000 €
Počet hlasov: 292

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Platan

Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku v meste Šamorín s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku.
Predmetom projektu je prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene“ zabezpečiť ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novo vysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín.
Predkladateľ: Viktória Botló
Požadovaná suma: 2 500 €
Počet hlasov: 287

Knižné búdky

Knižná búdka je skrinka s priehľadnými dvierkami a zvyčajne sa nachádza v prírode alebo na verejných priestranstvách. Je vodeodolná a slúži na uloženie už nepotrebných, ale ešte čistých kníh v dobrom stave. Funguje na princípe výmeny, hocikto si môže svoje knihy vyložiť, a samozrejme už vystavené zobrať, resp. v závislosti od miesta uloženia hneď si aj prečítať. Takýmto štýlom sa dá zachrániť značné množstvo literatúry rôzneho žánru, pričom sa ku krásnym a vzácnym knihám dostanú aj ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť ich kúpu. So súhlasom Mestského úradu by boli knižné búdky umiestnené na ľahko dostupných miestach a na verejných priestranstvách, napr. na Mestskom majeri, na Dunajskej ulici, pri mestskom parku, v pamätnom parku rockových hviezd a v Pomlé.
Predkladateľ: Lilla Méry
Požadovaná suma: 1 500 €
Počet hlasov: 269

Zavedenie elektriny do Kaplnky sv. Margity v Šámote

Románsky kostol sv. Margity v Šámote (druhá polovica 13. storočia) je historickou súčasťou a pamätihodnosťou mesta Šamorín. V roku 2012 bol kostol darovaný farnosti v značne zanedbanom a dezolátnom stave. Od roku 2016 prebieha obnova budovy, v roku 2019 prebehol reštaurátorský výskum interiéru, ktorý preukázal prítomnosť stredovekých nástenných malieb.
K ďalším reštaurátorským prácam je nutný prístup k elektrickej prípojke. V budúcnosti by slúžila aj na osvetlenie vnútra a vonkajška kaplnky, čo by umožnilo usporiadať v nej koncerty, vernisáže a pod.
Predkladateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín
Požadovaná suma: 3 000 €
Počet hlasov: 235

Uvedené projekty budú realizované v roku 2022.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste hlasovali za projekty, podporili dobré nápady a priamo ste sa zapojili do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta 2022.

Copyright © 2024 Šamorínčan