piatok, 19. apr. 2024
Poznáme budúcich laureátov cien mesta Šamorín

Poznáme budúcich laureátov cien mesta Šamorín

20.9.2021, 07:57
www.samorin.sk

Minulý týždeň sa v priestoroch MsKS uskutočnilo zasadnute mestského zastupiteľstva, počas ktorého bolo prerokovaných 21 bodov programu. Zasadnutie otvoril primátor Csaba Orosz, následne predniesol Imrich Tóth, predseda finančnej komisie výročnú správu hospodárenia konsolidovaného celku mesta za rok 2020. Zo správy vyplynulo, že mesto a jeho inštitúcie, resp. hospodárske subjekty – škôlky, školy, MsKS, Domov pre seniorov Ambrózia, Area Šamorín s.r.o. a MPBH Šamorín s.r.o. – ukončili vlaňajší rok  s prebytkom viac ako 332-tisíc eur.

Vzhľadom na to, ako vlani ovplyvnila pandémia všetky sektory hospodárstva, sa to považuje za dobrý výsledok. Pri vyhodnotení plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2021 poslanec Tóth konštatoval, že pri financovaní bežných a kapitálových výdavkov mestského úradu a organizácií pod jeho správou boli dodržané rozpočtové pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Ďalším bodom programu bola 3. zmena tohtoročného rozpočtu mesta a prijatie návrhu o využití investičného úveru. Prvý návrh zahŕňa realokáciu finančných prostriedkov určených na investičné zámery mesta, druhá zmena je potrebná kvôli plánovaným investíciám. Ekonomický odbor mestského úradu požiadal štyri finančné inštitúcie o úverovú ponuku, z ktorých prijalo zastupiteľstvo tú najvýhodnejšiu, v sume  650-tisíc eur.

Šiestym bodom programu bolo prerokovanie nariadenia mesta č. 8/2021, ktoré predniesol viceprimátor a predseda komisie školstva Gábor Veres. Ide o nariadenie, ktoré určuje výšku čiastočnej úhrady školských nákladov. Viceprimátor zdôraznil, že prijatie nariadenia je dôležité najmä preto, lebo vláda k 1.9.2021 zrušila tzv. obedy zadarmo. „To však neznamená, že sa ruší celá podpora – vysvetľoval –, naopak, miera príspevku sa zvyšuje zo sumy 1,20 eur na 1,30 eur; ide o to, že tento príspevok budú rodičia po novom dostávať už nie vo forme priamej podpory, ale daňovej úľavy.”

V ďalších 12 bodoch programu prerokovali poslanci návrhy na schválenie prevodu alebo odpredaja nehnuteľného majetku mesta a zámery na prenájom nehnuteľností. Zvýhodnené osoby sú vo všetkých prípadoch občania alebo hospodárske subjekty, ktoré predmetné nehnuteľnosti dlhodobo využívajú alebo vykonávajú činnosť, ktoré je aj pre mesto prospešné.

V bode „Ostatné” prerokovalo mestské zastupiteľstvo návrhy na nomináciu na cenu mesta.

Tento rok budú ceny mesta Šamorín udelené nasledovným osobám:
Pro Urbe: Prof. ThDr. Juraj Bándi
Cena primátora: kapela Rómeó Vérzik
Pro Cultura: Imre Németh
Pro Humana: MUDr. Ľudovít Janek
Pro Honoris: Balogh Štefan, in memoriam
Pro Civis: Jenő Kulcsár
Pro Futura: Mária Kotiers, in memoriam.

Ceny budú odovzdané na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. O dátume konania Vás budeme informovať.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan