sobota, 25. máj. 2024
Poslanci budú rozhodovať o vyšších daniach

Poslanci budú rozhodovať o vyšších daniach

11.12.2019, 04:52
Oznam

Vo štvrtok 12. decembra 2019 o 15.30 hod. sa uskutoční vo veľkej sále MsKS zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rokovať sa bude aj 30 percentnom zvýšení mestských daní.

Program:
1) Otvorenie
2) Vyhodnotenie fotosúťaže „Najkrajší strom Šamorína“
3) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín
5) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 9/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 3/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šamorín v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 11/2017
6) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 10/2019 o miestnych daniach
7) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Šamorín
8) Návrh na schválenie VZN Mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín
9) Návrh na
a) zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne Zbierky čiastky č. 10/2019/X. zo dňa 07.11.2019
b) schválenie uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – Cintorínska ul. v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)
10) Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na prekládku plynárenského zariadenia – ul. Márie v k. ú. Šamorín (SPP – distribúcia, a.s.)
11) Návrh na schválenie uzatvorenia
a) Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
b) Zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu „DS Šamorín, Kasárenská, NNK“
12) Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020
13) Návrh na schválenie harmonogramu termínov riadnych zasadnutí MsZ v Šamoríne v roku 2020
14) Interpelácie poslancov
15) Podnety občanov
16) Rôzne

Súvisiaci článok: Mesto Šamorín výrazne zvýši mestské dane

Copyright © 2024 Šamorínčan